بررسی اثر بخشی آموزش نظریه انتخاب و کنترل گلاسر بر تحول الگوی هویت نوجوانان

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 162

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PSHST-8-4_002

تاریخ نمایه سازی: 2 اسفند 1400

Abstract:

هدف از این پژوهش بررسی اثر بخشی آموزش نظریه انتخاب و کنترل گلاسر بر تحول الگوی هویت نوجوانان دختر دوره پیش دانشگاهی شهر اصفهان بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با دو گروه آزمایش و گواه و اجرای پیش آزمون و پس آزمون بود. نمونه آماری پژوهش متشکل از ۴۰ نفر بودند (۲۰ نفر گروه آزمایش و۲۰ نفر گروه گواه) که با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی از ناحیه ۵ آموزش و پرورش شهر اصفهان انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه سنجش حالات هویت من بنیون و آدامز (EOM-EIS-۲) بود. ضریب پایایی پرسشنامه در کل مقیاس برابر با ۷۵/۰ محاسبه شد. داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد آموزش نظریه انتخاب و کنترل گلاسر بر هویت آشفته و پیشرفت نوجوانان موثر بود، ولی بر هویت زود رس و تعویق افتاده آن ها تاثیری نداشت. پیشنهاد می شود والدین و مسئولان فرصت های مناسب را برای انتخاب های متفاوت در نوجوانان فراهم آورند.

Keywords:

نظریه انتخاب و کنترل گلاسر , هویت , نوجوانی