نقش جهانی شدن اقتصاد در اشتغال بخش خدمات

Publish Year: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 185

This Paper With 27 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMDP-23-2_006

تاریخ نمایه سازی: 20 اسفند 1400

Abstract:

در تحقیق حاضر، با استفاده از اطلاعات سری زمانی مربوط به اشتغال، دستمزد، هزینه سرمایه و ارزش افزوده تابع تقاضای نیروی کار در کل اقتصاد و در سه بخش خدمات، صنعت و کشاورزی به تفکیک ماهر و غیرماهر و در زیربخشهای خدمات برآورد شده است. برای پیش بینی اثر جهانی شدن اقتصاد در قالب سه پیامد ورود سرمایه، آزادسازی تجاری و رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال، دو متغیر باز بودن اقتصاد و موجودی سرمایه در بخش حمل ونقل و ارتباطات به مدل اضافه شده است. طبق نتایج تحقیق، تاثیر رشد تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر اشتغال مثبت است، اما اثر آزادسازی تجاری یا درجه باز بودن اقتصاد نامحسوس میباشد و اثر ورود سرمایه به دلیل مکملی سرمایه و نیروی کار مثبت ارزیابی می شود، از این رو، نتیجه سه پیامد بر اشتغال، مثبت ارزیابی میگردد. علاوهبراین، تاثیر مثبت این شاخص ها بر نیروی کار ماهر، بیشتر از نیروی کار غیرماهر است و نقش مثبت درجه باز بودن اقتصاد بر اشتغال نیروی کار ماهر بخش خدمات، در رتبه اول قرار میگیرد. درباره زیربخشهای خدمات نیز میتوان گفت که در تعامل با اقتصاد جهانی، نظام بانکداری و بیمه ای کشور و نیز سیستم حملونقل و ارتباطات، نه تنها بیش از گذشته متاثر خواهند شد، بلکه ایجاد زمینه های کسب و کار و فرصت های شغلی در این بخشها نیز افزایش خواهد یافت.

Authors

صالح قویدل

دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه

نعمت فلیحی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی