اثر یک جلسه تمرین مقاومتی با شدت متوسط و سنگین بر اشتها، کالری دریافتی و انرژی مصرفی در مردان سالم

Publish Year: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 75

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_DMED-18-4_007

تاریخ نمایه سازی: 23 فروردین 1401

Abstract:

 مقدمه و هدف: کنترل اشتها بر دریافت کالری و چاقی تاثیرگذار است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی آثار یک جلسه ورزش مقاومتی متوسط و سنگین بر اشتها، کالری دریافتی و انرژی مصرفی در مردان سالم است.  مواد و روش ها: طرح پژوهش متقاطع بود که با همکاری سیزده نفر از کارمندان مرد دانشگاه در سه حالت کنترل، ورزش مقاومتی متوسط (با شدت ۷۰ تا ۷۵ درصد یک تکرار بیشینه) و ورزش مقاومتی سنگین (با شدت ۸۰ تا ۸۵ درصد یک تکرار بیشینه) و در هشت حرکت با سه نوبت ده تکراری به مدت نود دقیقه انجام شد. تغذیه افراد در روز تمرین و روز قبل از آن مشابه بود. اشتهای افراد در قبل، بلافاصله بعد، سه و نه ساعت پس از ورزش مقاومتی با بهره­گیری از پرسشنامه اشتها و با مقیاس (VAS) اندازه­گیری شد؛ همچنین کالری دریافتی و انرژی مصرفی در روز ورزش و روزهای قبل و بعد ورزش مقاومتی با استفاده از پرسشنامه کالری دریافتی و انرژی مصرفی اندازه­گیری گردید. برای تحلیل داده­ها از آزمون تحلیل واریانس با اندازه­گیری­های مکرر در سطح معناداری ۰۵/۰ P < استفاده شد. نتایج: پس از بررسی نتایج، تغییری معنادار در اشتهای افراد در اثر ورزش مقاومتی مشاهده نشد. کالری دریافتی در هر سه گروه در روز ورزش نسبت به روز قبل از ورزش افزایش و روز بعد از ورزش نسبت به روز ورزش کاهش داشت. انرژی مصرفی در روز ورزش نسبت به روزهای قبل و بعد از آن در گروه های ورزش مقاومتی افزایش­یافت. نتیجه­گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان­داد که یک جلسه ورزش مقاومتی با شدت متوسط و سنگین بر اشتها تاثیری معنادار نداشت و افزایش انرژی مصرفی را در روز ورزش به دلیل انجام فعالیت قدرتی نسبت به روزهای قبل و بعد از آن باعث­شد.

Keywords:

اشتها , کالری دریافتی , انرژی مصرفی , ورزش مقاومتی متوسط و سنگین

Authors

هادی یاراحمدی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت معلم سبزوار

محمدرضا حامدی نیا

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت معلم سبزوار

امیرحسین حقیقی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت معلم سبزوار

علی اکبر جهاندیده

گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت معلم سبزوار

زهره طاهر

گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت معلم سبزوار