سیر جمعیت به سمت سالمندی و تاثیر آن بر اقتصاد و بازارکار

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 404

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HSEBCNF05_032

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1401

Abstract:

سالمندی جمعیت تحت تاثیر عوامل مختلف ازجمله کاهش باروری، پیشرفت های علوم پزشکی، بهداشت، آموزشوپرورشو درنتیجه افزایش امید به زندگی به وجود می آید. بنابراین با توجه به این موضوع که سالمندیجمعیت پیامدهای اجتماعی، اقتصادی خاصی برای دولت ها به همراه دارد لازم است با به کارگیری سیاست گذاری های صحیح، عواقب این فرایند را کنترل نمود. اهمیت این موضوع زمانی مسجل تر است که افزایش تعدادسال های زندگی و به طبع آن امید به زندگی همراه با افزایش کیفیت زندگی در دوره سالمندی توام باشد.از طرفی گسترش پدیده سالمندی یا خاکستری شدن به یکی از مهمترین معضلات کشورهای توسعه یافته در دهه های اخیر تبدیل شده که پایداری رشد اقتصادی و توسعه در این کشورها را با نگرانی های جدی روبرو ساخته است. بعد اقتصادی سالمندی عمدهترین مسئله ای است که تقریب ا در همه جوامع با تفاوت هایی که ناشی از شرایط خاص اقتصادی آنهاست، وجود دارد. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است و برای گردآوری اطلاعات از روش اسنادی-کتابخانه ای استفاده شده است. هدف اصلی این پژوهش شناخت ویژگی های جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی سالخوردگان و نگاه به روند سالمندی ایران و جهان و تاثیر آن بروی رشد اقتصادی و ارائه زمینه های شناختی برای برنامه ریزی جهت مواجه با پیامدهای اقتصادی سالخوردگی جمعیت است. و نتایج بدست آمده از تحقیقات انجام شده بر اتخاذ سیاست های مناسب و داشتن برنامه ریزی برای سالمندان تاکید دارد تا در کنار ایجاد شرایط مناسب برای سالمندان مانع از کاهش رشد اقتصادی شد.

Authors

محمد خادمی کله لو

استادیار گروه جامعه و پشرفت، پژوهشکده مطالعات فناوری،تهران، ایران

میلاد پورزارع

پژوهشگر، پژوهشکده مطالعات فناوری، تهران، ایران