بررسی ارتباط بین بکارگیری برنامهی مداخلهی آموزشی و بهبود رفتارهای پیشگیریکننده از بیماری لیشمانیوز(مطالعه موردی : شهرستان رامهرمز)

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 272

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HWCONF08_092

تاریخ نمایه سازی: 12 اردیبهشت 1401

Abstract:

با توجه به عامل بیماری و علائم بالینی، لیشمانیوز (جلدی )سالک در انسان به دو شکل سالک شهری (خشک) وسالک روستایی (مرطوب) بروز می کند به بیماری ناشی از لیشمانیا در پوست، لیشمانیوز جلدی یا سالک گفته می شود، که در دنیای قدیم از جمله ایران عامل آن عمدتا(لیشمانیا تروپیکا ) L.tropica است. یکی از موثرترین راهها در کاهش شیوع این بیماری آموزش روشهای پیشگیری به افراد ساکن در مناطق آندمیک این بیماری می باشد. در این مطالعه گروه هدف ، تعداد ۱۵۴ نفر والدین خانوارهای با سواد (سواد درحد خواندن و نوشتن )تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی که پرونده خانوار در این مراکز دارند وارد مطالعه شدند و پرسشنامه ای که بر اساس مدل بزنف تنظیم شده بود را تکمیل نمودند . سپس ۲ جلسه آموزشی ( به صورت نمایش فیلم در رابطه با بیماری سالک ) برگزار شد . سپس پس از ۳ ماه فعالیت آموزشی ، داده ها مجددا توسط پرسشنامه جمع آوری شد و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفت . میانگین نمرات مربوط به آگاهی ، نگرش ، قصد رفتاری ، عوامل قادرکننده و رفتار بعد از مداخله آموزشی بطور معنی داری افزایش یافت . یافته های این بررسی نشان داد که اجرای برنامه بر اساس مدل بزنف برای والدین خانواده ها مفید بوده و انجام وظایف والدین را تسهیل بخشیده است .

Authors

محمد زبیدی

ارشد آموزش بهداشت ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

عباسعلی دهقانی تفتی

استادیار خدمات بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

عارفه دهقانی تفتی

مربی گروه آمار و اپیدمیولوژی ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد