مسئولیت سلامت افراد جامعه به عهده کیست: مطالعه سلامت از دیدگاه مردم ایران

Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 162

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PAHM-10-3_005

تاریخ نمایه سازی: 19 اردیبهشت 1401

Abstract:

ارتقای سطح سلامت آحاد جامعه اهداف مهم نظام سلامت هر کشوری را تشکیل می دهد. در این رابطه حقوقی که به مردم تعلق می گیرد، بخشی از وظایف و مسئولیت های نظام سلامت را مشخص می نماید. اما نکته بارزی که می تواند موضوع استفاده از خدمات سلامت را دچار چالش نماید مسئولیت افراد جامعه در قبال سلامت خود است. سازمان های بیمه گسترده ای وجود دارند که برخورداری از منافع آنان و پوشش بیمه ای مربوط منوط به این امر است که بیمار مسئولیت هایی را به انجام رساند. عدالت اجتماعی و صرف منابع جهت ارائه خدمات بهداشتی از منظر تئوری های مختلف منجر به تفاوت هایی در لحاظ مسئولیت سلامت برای افراد جامعه می شود، به طوری که بسته خدمات اساسی سلامت برای افراد جامعه و فرآیند های اولویت بندی خدمات را تحت تاثیر قرار می دهد. در مطالعه حاضر مسئولیت سلامت افراد از نظر جامعه مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه از نوع «مقطعی» بوده و جمعیت هدف افراد ۱۸ تا ۶۵ سال کشور ایران بودند. جمعیت تحت مطالعه به صورت نمونه گیری چند مرحله ای وارد مطالعه شدند. نمونه گیری مرحله اول به صورت طبقه ای بوده و در این مرحله کل جمعیت کشور ایران به تفکیک استان ها طبقه بندی شدند. نمونه گیری مرحله دوم نیز به صورت خوشه ای انجام شده است و ۲۷۸۸۳ نفر مورد مطالعه قرار گرفته اند. میانگین سنی آنها ۳۳.۶۷ سال، با انحراف معیار ۱۱.۸ سال و میانگین سال های تحصیلات ۱۱ سال با انحراف معیار ۴.۴ بود و ۴۸.۸ درصد مذکر و ۵۰.۴ درصد مونث بودند. تقریبا ۵۲ درصد از افراد مورد مطالعه اظهار نموده اند مسئولیت سلامت افراد با «خود فرد» بوده یا «تا حد زیادی با خود فرد» است. نتایج نشان دادند که سن، تحصیلات، جنسیت، درآمد، اهمیت به سلامتی، میزان اطلاعات عمومی سلامت و ابتلا به بیماری مزمن با انتساب مسئولیت سلامت افراد به «دولت» رابطه آماری معنی داری دارند، ولی وضعیت تاهل و اشتغال دارای رابطه آماری معنی دار نبودند. اهمیت ارتقای سطح آگاهی و احساس مسئولیت در رابطه با سلامت در افراد جامعه با توجه به نقش این عوامل در صرف بهینه منابع در بخش سلامت و حتی در جذب منابع برای این بخش بارزتر می شود.