بررسی رابطه بین پیچیدگی اطلاعات و حق الزحمه حسابرسی با تاکید بر نقش فشار زمانی حسابرس

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 163

This Paper With 20 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IIEMAECONF02_021

تاریخ نمایه سازی: 28 اردیبهشت 1401

Abstract:

این پژوهش باهدف بررسی رابطه بین پیچیدگی اطلاعات و حق الزحمه حسابرسی با تاکید بر نقش زمانی حسابرس پرداخته است. یکی از عواملی که ممکن است بر به موقع بودن ارائه صورت های مالی حسابرسی شده تاثیرگذار باشد، پیچیدگی اطلاعات حسابداری است. با افزایش پیچیدگی واحدهای اقتصادی، حسابرسان باید اعمال مراقبت های حرفه ای لازم را در تمام مراحل حسابرسی رعایت نمایند، زیرا وقوع اشتباه در حسابداری امری اجتناب ناپذیر است. در این پژوهش برای آزمون فرضیات تحقیق، تعداد ۱۰۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، در طی دوره زمانی ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۸ در طی ۷ سال پیاپی که در یک مدل کلی برای سه فرضیه ارائه گردیده و مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که طبق مبانی ارائه شده در ادبیات و چهارچوب نظری پژوهش با توجه به نتایج حاصل شده از رگرسیون تحقیق و تخمین رگرسیون آماری ارائه گردید. تحلیل داده ها نشان می دهد که بین پیچیدگی اطلاعات و حق الزحمه حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت معناداری دارد و همچنین بین فشار زمانی حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی رابطه مثبت معناداری دارد. اما فشار زمانی حسابرسی رابطه بین پیچیدگی اطلاعات و حق الزحمه حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را تعدیل نکرده و رابطه منفی دارد.

Authors

نرجس موقری کالمرزی

کارشناس ارشد حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران