تاثیر اعتماد به نفس بالای مدیران بر رابطه بین مدیریت ریسک شرکت و مدیریت سود واقعی با مسئولیت اجتماعی شرکت

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 173

This Paper With 17 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IIEMAECONF02_059

تاریخ نمایه سازی: 28 اردیبهشت 1401

Abstract:

شرکت های دارای مدیریت ریسک سازمانی کارآمدتر گرایش زیادی به فعالیت مسئولیت اجتماعی شرکت ها دارند ولی مدیریت سود واقعی این فعالیت ها را محدود می کند. در این راستا، بیش اعتمادی مدیران این ارتباط را می تواند تعدیل کند. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر اعتماد به نفس بالای مدیران بر رابطه بین مدیریت ریسک شرکت و مدیریت سود واقعی با مسئولیت اجتماعی شرکت با شواهدی از بورس ایران می باشد. هدف پژوهش از نوع کاربردی و نوع روش تحقیق از نظر ماهیت اجرا توصیفی- علی مبتنی بر داده های ترکیبی و نوع داده ها پس رویدادی است. برای این منظور با روش حذف سیستماتیک داده های ۹۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۹ انتخاب گردید و مورد پردازش قرار گرفت و برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه اول پژوهش نشان داد که بین مدیریت ریسک سازمان و مسئولیت اجتماعی شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بررسی در فرضیه دوم نشان می دهد که ارتباط معکوس بین مدیریت سود واقعی و افشای مسئولیت اجتماعی وجود دارد. همچنین مشخص شد که در فرضیه سوم، اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت رابطه بین مدیریت ریسک شرکت با مسئولیت اجتماعی شرکت را کاهش می دهد؛ اما از نظر آماری معنادار نبود. از طرف دیگر، در فرضیه چهارم معین شد که اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت رابطه بین مدیریت سود واقعی با مسئولیت اجتماعی شرکت را افزایش می دهد و این نیز معناداریش اثبات نشد.

Keywords:

مدیریت ریسک سازمان , اعتماد به نفس بالای مدیران در شرکت , مسئولیت اجتماعی شرکت , مدیریت سود واقعی.

Authors

مریم شیری

کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، زنجان، ایران.

محمد دالمن پور

استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، زنجان، ایران.

علی محمدی

استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، زنجان، ایران.