بررسی مدل شایستگی معلمان بر اساس سرمایه روانشناختی با توجه به متغیر میانجی جو سازمانی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 184

This Paper With 14 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IIEMAECONF02_080

تاریخ نمایه سازی: 28 اردیبهشت 1401

Abstract:

هدف پژوهش حاضر بررسی مدل شایستگی معلمان بر اساس سرمایه روانشناختی با توجه به متغیر میانجی جو سازمانی بوده است، بنابراین این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا، توصیفی از نوع مطالعات همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل معلمان منطقه ۶ شهر تهران در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ می باشد. برای انتخاب نمونه با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر اساس جدول کرجسی مورگان تعداد ۲۶۷ نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. جمع آوری داده های پژوهش حاضر از سه پرسشنامه استاندارد جو سازمانی هالپین و کرافت (۱۹۶۳)، شایستگی حرفه ای مطهری نژاد و جهانگرد (۱۳۹۷) و سرمایه روانشناختی اسپریتزر (۱۹۹۵) استفاده گردید. بر اساس یافته های پژوهش تمامی ضرایب تاثیر محاسبه شده مثبت بوده به این معنی که سرمایه اسپریتزر (۱۹۹۵) بر شایستگی معلمان و سرمایه روانشناختی، جو سازمانی بر سرمایه روانشناختی و شایستگی و سرمایه اجتماعی، سرمایه روانشناختی بر شایستگی معلمان تاثیر مستقیم، مثبت و معنی داری دارد و در سطح آلفای ۰۱/۰ معنی دار می باشند (۰۱/۰>p). بعلاوه یافته ها نشان داد، که جو سازمانی تاثیر غیر مستقیم و معنی داری بر متغیرهای سرمایه روانشناختی و شایستگی معلمان دارد (۰۱/۰>p).

Authors

یحیی رهپیش

آموزش و پرورش استان کرمان