تعیین دقت زمانی و مکانی مجموعه داده های پایگاه شبکه بندی بارش GPCC V۸ در حوضه ی آبریز کارون بزرگ

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 76

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IREC12_179

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1401

Abstract:

به منظور افزایش دقت مدلسازی های هیدرولوژیکی و کاهش عدم قطعیت متغیرهای ورودی در مدلسازی، دسترسی به داده های قابل اعتماد بارش امری مهم محسوب می شود. در این تحقیق عملکرد مجموعه داده ی شبکه بندی GPCC در برآورد بارش ماهانه ی حوضه ی آبریز کارون بزرگ طی سال های ۱۹۸۷-۲۰۱۶ مورد ارزیابی قرار گرفته ا ست. به این منظور از شاخص های عملکردی شامل: همبستگی، RMSE ، خطای بایاس، و ضریب کارائی نش-ساتکلیف استفاده شده است. نتایج بیانگر همبستگی قوی GPCC با داده های مشاهداتی در سراسر حوضه بود. عملکرد GPCC در تخمین بارش در نواحی جنوب غربی و شرق حوضه بهتر از سایر نقاط بود. همچنین مشخص شد GPCC میزان بارش را بیش از میزان واقعی ارائه می کند و در تمام نقاط حوضه دارای بایاس مثبت بوده است.

Keywords:

مجموعه داده های شبکه بندی , بارش , GPCC , زمانی-مکانی , حوضه ی آبریز کارون بزرگ.

Authors

بهزاد نویدی نساج

گروه مهندسی منابع آب، واحد اهواز دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران .

نرگس ظهرابی

گروه مهندسی منابع آب، واحد اهواز دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

علیرضا نیکبخت شهبازی

گروه مهندسی منابع آب، واحد اهواز دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

حسین فتحیان

گروه مهندسی منابع آب، واحد اهواز دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران