بررسی وضعیت آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دبیرستانی شهرستان جم در مورد زلزله

Publish Year: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,355

متن کامل این Paper منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل Paper (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICHMCM03_071

تاریخ نمایه سازی: 31 مرداد 1385

Abstract:

حوادث طبیعی نظیر زلزله تمام سنین اعم از کوچک یا بزرگ را دچار حادثه و بحران می کند . با در نظر گرفتن میـزان آسیب پذیری، تعداد و پراکندگی دانش آموزان در سراسر کشور اگر زلزله شدیدی در ساعات آموزشی مدارس رخ دهـد و بـرای رویارویی با این پدیده آمادگی نیز وجود نداشته باشد تلفات جانی فراوانی به دنبال خواهد داشت، لذا آموزش توصیه های ایمنی برای آمادگی در برابر خطرات ناشی از زل زله به دانش آموزان کشور امری ضروری است . بررسی وضعیت آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان می تواند اطلاعات لازم را برای برنامه ریزی های آموزشی جهت این گروه در معرض خطر جامعه فراهم سازد . موادو روشها : تعداد 262 دانش آموز به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای از 4 دبیرستان شهرستان جـم در تحقیـق وارد شدند . جهت جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای شامل 4 بخش ، اطلاعات دموگرافیک، آگاهی ، نگرش و عملکرد تهیه و روایی آن از طریق پانل خبرگان مورد تأیید گردید . پرسشنامه ها با مراجعه به کلاسها در بین دانـش آمـوزان توزیـع و بـا ارائـه توضیح مختصری از آنها خواسته شد تا آن را تکمیل نمایند و بعد از تکمیل جمع آوری گردید . نتایج : میانگین نمره آگاهی و نگرش دانش آموزان مورد بررسی به ترتیب 30/1 ± 5/27 از 42 و 22/2 ± 2/69 از 27 بود . بهترین و موثرترین اقدام برای کاهش تلفات و خسارات زلزله مقاوم ساز ی ساختمان ها می باشد که فقط %47/3 دانش آمـوزان جـواب صحیح دادند . در مورد درخواست شماره تلفن های ضروری بعد از زلزله فقط 39/6 و %37/8 به ترتیـب بـه 115 و 125 اشـاره کردند . % 53/1 دانش آموزان نحوه استفاده از کپسول آتش نشانی جهت اطفای حریق را می دانستند % 56/9. سا بقه شرکت در مانور آزمایشی در زلزله را ذکر کردندو %76 با زلزله واقعی روبرو شده بودند . در بررسی عملکرد آنان در مواجهه بـا زلزلـه، %5/3 ترس و گیج شدن ، % 22/1 فرار از خانه ، %13 رفتن به جای امن و %4 عدم اقدام خاصی را ذکر کردند و %1/9 بقیه نیـز در هنگام وقوع ز لزله خواب بودند . بین آگاهی و نگرش دانش آموزان همبستگی معنی داری به لحاظ آماری وجـود داشـت 0/272 =r) . آگاهی دانش آموزان پسر در مورد زلزله بطور معنی داری از آگاهی دختران بیشتر بود . با افزایش سـطح کـلاس آگـاهی بطور معنی داری بیشتر شده بود . رابطه معنی داری بین سطح کلاس و نگرش نیـز وجـود داشـت . دانـش آمـوزانی کـه نحـوه استفاده از کپسول آتش نشانی جهت اطفاء حریق را بلد بودند آگاهی و نگرش بالاتری داشتند . اقدامی که در هنگام مواجهـه بـا زلزله انجام داده بودند، با نگرش در ارتباط بود بطوری که نگرش آنان که در جای امنی پناه گرفته بودند مطلوب تر بود . سـابقه شرکت در مانور زلزله با میزان آگاهی در ارتباط بود . همچنین میزان آگاهی با سابقه مواجهـه بـا زلزلـه در ارتبـاط بـود . نتیجـه گیری : میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان در مورد زلزله در حد مطلوب و ایده آل نمی باشد و در این زمینه اقـدامات مداخله ای و خصوصاً آموزشی با توجه به نتایج این پژوهش ضروری می نماید .

Authors

محمدعلی مروتی شریف آباد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد - دانشکده بهد

عباسعلی دهقانی تفتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد - دانشکده بهد

محمد امرالهی شریف آباد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد - دانشکده بهد

احمد ستوده

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد - دانشکده بهد