الگوریتم های فشرده سازی-رمزنگاری با ترکیب سیستم (hyper-chaotic) با مبدل تصادفی کسری گسسته

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 214

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ELCM05_046

تاریخ نمایه سازی: 2 خرداد 1401

Abstract:

یک الگوریتم رمزنگاری-فشرده سازی تصویر بر اساس سیستم فرا آشوب و تبدیل تصادفی کسری تصادفی طراحی شده است. تصویر اصلیبه وسیله ی تبدیل کسینوسی گسسته به یک طیف تبدیل شده و طیف حاصل بر طبق روش برش طیفی فشرده می شود. ماتریس تصادفی تبدیلتصادفی کسری گسسته با توالی آشوبی برخاسته از سیستم فرا آشوب بعد بالا(high dimensional) کنترل می شود. آنگاه، طیف فشردهشده توسط تبدیل تصادفی کسری گسسته رمزنگاری می شود. ترتیب DFrRT و پارامترهای سیستم فرا آشوب نکات کلیدی الگوریتمرمزنگاری و فشرده سازی تصویر می باشند. الگوریتم پیشنهادی می تواند سیگنال تصویر را فشرده سازی و رمزنگاری کند، بخصوص می تواندچندین تصویر را همزمان رمزنگاری نماید. برای دستیابی به ترکیبی از چندین تصویر، تصاویر با استفاده از تبدیل کسینوسی گسسته به چندطیف تبدیل شده و این طیف ها به وسیله ی اسکن زیگزاگ درون یک طیف مرکب متصل می شوند. نتایج شبیه سازی نشان می دهد کهالگوریتم پیشنهادی برای فشرده سازی و رمزنگاری تصویر از امنیت و عملکرد فشرده سازی خوبی برخودار است.

Authors

علیرضا نعمتی

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر