تاثیر هزینه های سازمان تامین اجتماعی بر همگرایی توزیع درآمد در استان ها: رهیافت اقتصادسنجی فضایی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 148

This Paper With 31 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEMS-6-5_001

تاریخ نمایه سازی: 9 خرداد 1401

Abstract:

در این مطالعه به بررسی تاثیر هزینه های تامین اجتماعی بر همگرایی توزیع درآمد در استان های کشور در دوره زمانی ۱۳۸۵-۱۳۹۷ از طریق روش سنجی فضایی پرداخته شده است. نتایج نشان داد که هزینه های بلندمدت تامین اجتماعی تاثیر منفی و معنی داری بر همگرایی توزیع درامد در استان ها دارد. ضریب همگرایی مطلق و مشروط نشان می­دهد که استان های کشور در بلندمدت به یک سطح از توزیع درآمد همگرا می شوند. سرعت همگرایی براورد شده در حالت همگرایی مطلق ۰.۰۶۱ و در حالت مشروط ۰.۰۷۵ است. تورم و سرمایه انسانی تاثیر مثبت و معنی دار و ضریب نفوذ اینترنت  تاثیر منفی و معنی دار بر همگرایی توزیع درآمد دارند. فرضیه کوزنتس در استان ها تایید شد. بررسی اثرات سرریزها در سال ۱۳۹۷ نشان داد که هزینه های بلندمدت تامین اجتماعی در یک استان بر استان های مجاور تاثیرگذار است و استان اصفهان به دلیل مجاورت با ۹ استان توانسته بیشترین اثر سرریز را بر سایر استان ها داشته باشد.

Authors

علی صفائی

دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

پروانه سلاطین

استادیار، گروه اقتصاد، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

صالح قویدل

دانشیار،گروه اقتصاد، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

مسعود صوفی مجید پور

استادیار، گروه اقتصاد، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران