بررسی رابطه بین اثربخشی سیستم کنترل داخلی و دقت پیش بینی جریانات نقدی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 98

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MMEA01_0022

تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1401

Abstract:

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین اثربخشی سیستم کنترل داخلی و دقت پیش بینی جریانات نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران پرداخته است. نمونه مورد مطالعه شامل ۱۹ شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. قلمرو زمانی پژوهش شامل یک دوره پنج سالهبر اساس صورت های مالی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ شرکتهای مورد مطالعه بود. این پژوهش شامل یک فرضیه می باشد؛ متغیر اثربخشی سیستم کنترلداخلی به عنوان متغیر مستقل و دقت پیش بینی جریانات نقدی به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای اندازه شرکت، اهرم مالی، بازده دارایی ها و نسبت جاریبه عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شدهاند. در پژوهش حاضر با اتکا بر مطالعه بادرتسچر و همکاران برای اندازه گیری اثربخشی سیستم کنترلداخلی از تعداد بندهای گزارش حسابرس مستقل استفاده شده هست. پس از جمع آوری داده و مرتب کردن داده ها در Excel جهت آزمون فرضیه پژوهشاز نرم افزارهای Eviews و برای تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه از مدل رگرسیونی و روش داده های تابلویی استفاده شده است. در کل نتایج آزمون فرضیهنشان دهنده ارتباط معکوس و معنی دار بین اثربخشی سیستم کنترل داخلی و دقت پیش بینی جریانات نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران می باشد.

Keywords:

اثربخشی سیستم کنترل داخلی , دقت پیشبینی جریانات نقدی , بورس اوراق بهادار تهران

Authors

حمیدرضا عزیزی

عضو هیئت علمی و مدیر گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، ایران

زهره نوروزی

کارشناسی ارشد، حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، ایران