پویایی محیط کلان و مدیریت ریسک شرکت ساختمانی آرمین بتن یزد

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 237

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MMEA01_0370

تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1401

Abstract:

محیط کلان یک منبع شناخته شده از ریسک شرکت ها در تجارت بین المللی است. مجموعه قابل توجهی از تحقیقات در مورد خطراتکلان محیط زیست، انواع روش های اندازه گیری، پیشینیان و پیامدهای مدیریتی را دربرمی گیرد. با این حال، بررسی اقدامات ریسککلان محیطی مستقر نشان می دهد که این اقدامات با فرض یک چشم انداز نسبتا ایستا و عمدتا جنبه های پویا را حذف می کنند، بهشدت بر کیفیت محیط کلان تمرکز می کنند. با استناد به تحقیقات قبلی در مورد ریسک کلان محیطی و همچنین پویایی محیط،استدلال می کنیم که پویایی کلان محیطی یعنی فراوانی، شدت و قابل پیش بینی بودن تغییرات کلان محیطی- منبع اصلی خطر در تجارت بین الملل است که تاکنون فقط مورد توجه محدود قرار گرفته است. علاوه بر این، پیشنهاد می شود که پویایی محیط زیست کلانبر فعالیت های مدیریت ریسک شرکت ها تاثیر می گذارد، اقدامی که برای بررسی تجربی پیامدهای محکم پویایی محیط زیست کلاناستفاده می شود. این اثر را با استفاده از اطلاعات در مورد فعالیت های مدیریت ریسک شرکت ساختمانی آرمین بتن یزد در چهار کشورصنعتی در زمینه اقتصاد کلان در این کشورها بررسی می شود. شواهدی پیدا می شود که پویایی محیط زیست کلان، اگر با کیفیت محیطزیست کلان مقایسه شود، تاثیر زیادی بر فعالیت های مدیریت ریسک شرکت ها دارد. یافته ها درک درستی از ماهیت پویای ریسکمحیط زیست کلان در تجارت بین الملل را افزایش می دهد و همچنین مفهومی را برای اندازه گیری جامع تر پویایی محیط زیست کلانارائه می کند که تحقیقات آینده می تواند بر آن بنا کند.

Keywords:

پویایی محیط کلان , مدیریت ریسک , شرکت ساختمانی آرمین بتن یزد

Authors

احمدرضا اخوان صراف

استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه شیخ بهایی، اصفهان، ایران

آرش احمدی اصفهانی

مشاور مدیریت بازرگانی، اصفهان، ایران