تاثیر شبکه های اجتماعی (فضای مجازی ) بر نشاط اجتماعی معلمان شهر تهران در سال (۱۳۹۹)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 81

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RCC-1-3_006

تاریخ نمایه سازی: 25 تیر 1401

Abstract:

نشاط یکی از خلقیات اساسی در زندگی فرد و نقش مهمی در چارچوب حیات روانی و اجتماعی همه افرادجامعه از جمله معلمان دارد. مطالعه حاضر یک پژوهش کاربردی باهدف شناسایی رابطه بین میزان و نوعاستفاده ازرسانه های جمعی و تاثیر آن بر میزان نشاط اجتماعی معلمان شهر تهران است. این پژوهش ازنوع کمی و روش آن پیمایشی است.حجم نمونه تعداد ۳۸۲ نفر از معلمان متاهل روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای است. تکنیک گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار۲۲spss و بررسی روابط ساختاری بین متغیرهای تحقیق در قالب مدل معادلات ساختاری از نرم افزار(LISREL ۸٫۵) استفاده شده است. روایی از نوع اعتبار محتوایی و پایایی ضریب آلفای کرونباخ که برای دومتغیر اصلی بالای ۷/۰ بوده است. به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران علوم اجتماعی و علوم ارتباطات،رسانه های جمعی در سال های اخیر کارکرد جدیدتری از خود (ورای کارکردهای اولیه شان) مطرح کردهاند که همان فرهنگ آفرینی است. براساس یافته ها میزان استفاده معلمان تهرانی از وسایل ارتباط جمعی درحد متوسط بوده است و بیشترین نوع استفاده آنها شناختی و اطلاعاتی است. همچنین میزان نشاط اجتماعیدر حد تقریبا بالا است. نتایج نشان می دهد بین فضای مجازی و میزان نشاط اجتماعی در بین معلمانهمبستگی معناداری وجود دارد شدت این همبستگی در حد متوسط و جهت آن معکوس است. یعنی با بالارفتن میزان استفاده از فضای مجازی نشاط اجتماعی کاهش می یابد. , و ارتباط و همبستگی با اعضایخانواده افزایش می یابد با توجه به نتایج پیشنهاد می شود؛ تدوین منشور نشاط و شادمانی برای معلمان ودانش آموزان در اولویت برنامه های صدا و سیما و نهادهای فرهنگی ، آموزش و پرورش کشور قراربگیرد.

Keywords:

نشاط اجتماعی , معلمان . شبکه های اجتماعی

Authors

ابریشم عارف

گروه آموزشی جامعه شناسی ،واحد تهران مرکز ، تهران ، ایران

مجید کاشانی

گروه علوم اجتماعی /دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد تهران. ایران