طراحی مدل شایستگی رسانه ایی مدیران مدارس ابتدایی ناحیه ۳ شهر اصفهان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 319

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JASS-5-1_008

تاریخ نمایه سازی: 19 مرداد 1401

Abstract:

هدف از این پژوهش طراحی مدل شایستگی رسانهای مدیران مدارس ابتدایی ناحیه ۳ اصفهان بود. طرح پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا، کمی بود که از پرسشنامه برای گردآوری دادهها استفاده شد. جهت آزمون فرضیه های تحقیق ابتدا از آزمون کالموگروف اسمیرنوف جهت اطمینان از طبیعی بودن توزیع نمونه و از آزمون لوین جهت اطمینان از همگنی واریانس استفاده گردید. از آزمون های معادلات ساختاری برای ارائه مدل استفاده شد. روش های آماری فوق با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS نسخه ۲۳ در سطح خطای ۰۵/۰ انجام گردید. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل موثر بر شایستگی رسانهایی به ترتیب عبارتند از شناخت و حل مسئله، ارتباطات، تحصیلات، انتقادپذیری، تجربه، سواد رسانه ای، مخاطب شناسی و فنی و اطلاعاتی است.

Keywords:

هدف از این پژوهش طراحی مدل شایستگی رسانهای مدیران مدارس ابتدایی ناحیه ۳ اصفهان بود. طرح پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا , کمی بود که از پرسشنامه برای گردآوری دادهها استفاده شد. جهت آزمون فرضیه های تحقیق ابتدا از آزمون کالموگروف اسمیرنوف جهت اطمینان از طبیعی بودن توزیع نمونه و از آزمون لوین جهت اطمینان از همگنی واریانس استفاده گردید. از آزمون های معادلات ساختاری برای ارائه مدل استفاده شد. روش های آماری فوق با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS نسخه ۲۳ در سطح خطای ۰۵/۰ انجام گردید. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل موثر بر شایستگی رسانهایی به ترتیب عبارتند از شناخت و حل مسئله , ارتباطات , تحصیلات , انتقادپذیری , تجربه , سواد رسانه ای , مخاطب شناسی و فنی و اطلاعاتی است.

Authors

آی لار بیانی شهری

دانشجو کارشناسی ارشد، علوم ارتباطات اجتماعی، گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد شاهین شهر دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان، ایران

نرگس عطریان

استادیار گروه مدیریت فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهین شهر، اصفهان، ایران.