سولفورزدایی از سوخت های مایع به روش جذب سطحی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 559

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MRSS05_040

تاریخ نمایه سازی: 24 مرداد 1401

Abstract:

در این مقاله جذب اتیل مرکاپتان در یک محلول نمونه از بنزین با روش ناپیوسته درNaX دمای ۵۲ درجه سانتیگراد ماورد مطالعه قرار گرفت. برای این منظور از زئولیت تبادل یون شده با کاتیون های فلزات واسطه که قابلیت تشکیل پیوند با سولفور موجود،کاتیون های نیکل X در سوختها را دارند، استفاده شده است. جهت تبادل یون زئولیت تهیه و AgX و NaX, NiX و نقره مورد استفاده قرار گرفتند. سه نمونه زئولیت مطالعات بر روی محلولهای نمونه محتوی اتیل مرکاپتان انجام شد . در ادامه مدلایزوترم جذب النگمویر برای حذف اتیل مرکاپتان از حال ایزواکتان برای این جاذب هابالاترین میزان جذب را دارا AgX مورد بررسی قرار گرفت. در بین نمونه های زئولیتی، بوده به راوری که ماکزیمم ظرفیت جذب ۲۵۶۵/۶۱۱ میلی گرم اتیل مرکاپتان به ازای هرگرم جاذب برای این زئولیت بدست آمد. جاذب اتیل مرکاپتان به ترتیب به صورت افزایش می یابد. تاثیر پارامترهای دما و زمان نیز برروی میزان NaX AgX جذب این ماده مورد بررسی قرار گرفت.

Authors

رحمان محمودی

دکتری مهندسی شیمی دانشگاه امیرکبیر

عرفان ویسی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی دانشگاه یزد