استراتژی های بازیابی انطباقی برای بناهای میراثی؛ یک رویکرد جامع

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 65

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IDEH-4-10_009

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1401

Abstract:

ساختمان های میراثی از لحاظ انتقال هویت فرهنگی برای نسل های آینده بسیار مهم اند. ساختمان های میراثی دیگر نمی توانند باکارکردهای اصلی و اولیه خود عمل کنند. بنابراین پیشنهاد برای حفظ اهمیت ساختمان های میراثی اجتناب ناپذیر است. هدف تحقیقارائه یک بررسی جامع از عوامل موثر بر تصمیم سازی "بازیابی انطباقی" و توسعه یک مدل جامع برای استفاده مجدد از ساختمان هایمیراثی است. در ابتدا داده های بر اساس پیمایش در مباحث نظری و ادبیات تحقیق و تحلیل محتوا جمع آوری شده و در پایان مدل پیشنهادی بر اساس نتایج حاصل شده است. از این مدل می توان برای ارائه استراتژ های بازیابی انطباقی برای ساختمان های میراثیرها شده و استفاده نشده استفاده کرد. از سوی دیگر می توان از این مدل برای ارزیابی مناسب بودن استفاده جدید از بناهای میراثی وتعیین مشکلات و چالش ها در تصمیم گیری استفاده کرد. به منظور تصمیم گیری در مورد استراتژی بازیابی انطباقی برای ساختمانهای میراثی، باید همه عوامل تاثیرگذار را به طور کلی در نظر گرفت. این مدل یک رویکرد کیفی را پیشنهاد می کند و استراتژی هایاستفاده مجدد سازگار با توجه به تصمیم گیرندگان و مسائل مربوط به سیاست ارائه می دهد.

Keywords:

حفاظت , ساختمان های میراثی , استراتژی های بازیابی مجدد , تصمیم گیری , سازگاری