شبیه سازی عوامل تاثیرگذار بر بیکاری با رویکرد پویایی های سیستمی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 137

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MSCS01_115

تاریخ نمایه سازی: 6 شهریور 1401

Abstract:

بیکاری در سال های اخیر به یکی از مهم ترین چالش های کشور ایران تبدیل شده است. عوامل موثر بر پدیده بیکاری از ابعاد گوناگونی برخوردارند و با نگاه خطی و سیاست های تک بعدی نمی توان این چالش را حل نمود. برای شناسایی سیاست های کارآمد و اطمینان از نتایج آن به جای عمل به شیوه سعی و خطا باید از شبیه سازی استفاده نمود. شبیه سازی پویایی سیستمی روشی است برای مدلسازی سیستم های اقتصادی و اجتماعی که در این مقاله از این روش برای بررسی پدیده بیکاری استفاده شده است. برای ساخت مدل پویایی های سیستمی ابتدا عوامل موثر بر پدیده شناسایی شده، سپس از طریق شناسایی روابط علی و معلولی این عوامل، مدل علی حلقوی ساخته شده و بر اساس آن مدل سطح و جریان ارائه شد. برای بررسی سیاست های بهبود ۵ سناریو ادامه وضع موجود، افزایش صادرات، بهبود کارآفرینی، جلوگیری از اشتغال مجدد افراد بازنشسته، و اجرای سه سیاست بهبود به صورت همزمان مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشاندهنده رشد فزاینده بیکاری در ادامه وضع موجود، کاهش رشد بیکاری در سه سناریو بهبود به صورت مجزا و کنترل رشد بیکاری در اجرای سه سناریو به صورت همزمان است.

Authors

سیدحسین سیدی

استادیار دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

فاطمه استوار

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه زند، شیراز، ایران

پیام فرهادی

عضو هیات علمی گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی زند، شیراز، ایران