دیدگاه دانشجویان مامایی در خصوص تاثیر بازخورد مربی بر ارتقاء سطح آموزش در مرکز مهارتهای بالینی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 31

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_DSME-8-4_001

تاریخ نمایه سازی: 8 شهریور 1401

Abstract:

مقدمه: دانشجویان قبل از مواجهه با بیماران واقعی مهارت های ضروری را تحت نظر استادان فرا گرفته تا مطمئن شوند هنگام کار روی بیمار واقعی به او ضرری نمی رسانند. هدف از این کار، تعیین دیدگاه دانشجویان در خصوص بازخورد و اثر آن بر یادگیری ایشان در مرکز مهارت های بالینی است. روش ها: این پژوهش مطالعه ای توصیفی بود که طی ۲۷ نفر دانشجوی مامایی ترم دوم در مطالعه شرکت کردند. برای تهیه پرسشنامه در یک مطالعه کیفی انجام شد و براساس تم ها و ساب تم های حاصل از آن مطالعه، پرسشنامه ای با ۲۲ سوال و در چهار بخش تنظیم و پس از تعیین CVR و CVI دیدگاه دانشجویان مورد سنجش قرار گرفت. داده های حاصل با نرم افزار آماری SPSS نسخه ۲۲ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: اغلب دانشجویان (۸/۶۹ درصد) احساس خود را از ورود به مرکز مثبت عنوان کرده بودند، ۸/۷۷ درصد آموخته های خود در  CSCرا متوسط و بالاتر تلقی کردند. ۷/۶۶ درصد مولاژهای کهنه و با کیفیت پایین را مهم ترین مشکل  CSCقلمداد می کردند. همچنین اکثریت آنان معتقد بودند بازخورد به یادگیری کمک کرده و زمان ارائه این بازخورد را در خلوت می دانستند. نتیجه گیری: احساس دانشجویان در ورود به مرکز مهارت های بالینی مجموعا احساس مثبت و حتی اشتیاق بوده است. برخی کمبودها و برخوردهای نامناسب در مرکز می تواند بر علاقه و حتی انگیزه آن ها اثرگذار باشد اما دیدگاه ایشان نسبت به دریافت بازخورد در مرکز مثبت بود. با بازخورد سازنده تر، انتظار می رود دانشجویان انگیزه بیشتری برای انجام کار بهتر داشته باشند.

Authors

سلیمان احمدی

Medical Education Department, Virtual School of Medical Education and Management, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

پوراندخت افشاری

PHD Student, Medical Education Department, Virtual School of Medical Education and Management, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

امین حبیبی

PHD Student, Medical Education Department, Virtual School of Medical Education and Management, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

تکتم معصومیان

PHD Student, Medical Education Department, Virtual School of Medical Education and Management, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.