تحولات جایگاه بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری ایران

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 214

This Paper With 30 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IJCONF11_087

تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1401

Abstract:

در سیاست جنایی ایران به دنبال تصویب قانون آیین دادرسی کیفری با به رسمیت شناختن جایگاه و حقوق بزه دیده مشخصگردید که در مراحل مختلف دادرسی کیفری از جمله؛ مرحله تحقیقات مقدماتی، رسیدگی، صدور حکم تا اجرای حکم و پساز آن، حمایت های قابل توجهی جهت رعایت جایگاه و حقوق بزه دیده صورت گرفته است؛ به نحوی که میتوان گفتقانونگذار دادرسی کیفری در قانون، رویکرد بزه دیده محوری با این تفکر که جایگاه بزه دیده به نحو بهتر و مناسب تریتامین گردد، اتخاذ نموده است. بزه دیده دارای حقوق انسانی و اخلاقی و عینی و مادی می باشد و اصل رفتار منصفانه ایجابمی کند که حقوق مشخصی به عنوان آنچه که متهمان بر پایه اصل دادرسی عادلانه از آن بهره مندند برای بزه دیدگان نیزفراهم شود.حمایت از بزه دیده و ارتباط عمیق آن با فرایند دادرسی کیفری ضرورت توجه به جایگاه بزه دیده در این فرایند وتحقق سیاست حمایت از بزه دیده را نمایان می سازد. در پژوهش پیش رو نگارنده ضمن بررسی تحولات جایگاه بزه دیدهدر فرایند دادرسی کیفری به رویکرد مساعدتی و حمایتی قانونگذار می پردازد.

Authors

محسن مینا

دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی و دانشجوی دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

زهرا مینا

دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران