تعیین اثربخشی ترکیب دو روش خانواده درمانی بافت نگر و ساختاری بر همبستگی و راهبردهای مقابله ای زوج های دارای نارضایتی زناشویی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 193

This Paper With 32 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_COUN-21-82_004

تاریخ نمایه سازی: 23 شهریور 1401

Abstract:

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی ترکیب دو روش خانواده درمانی بافت نگر و ساختاری بر همبستگی و راهبردهای مقابله ای زوج های دارای نارضایتی زناشویی بود. روش پژوهش: طرح پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری دو ماهه با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش تمام زوج های دارای نارضایتی زناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره خانواده در شهر بیرجند که در ۶ ماه اول سال ۹۸ به این مراکز مراجعه کردند که از میان آنها ۲۰ زوج دارای نارضایتی زناشویی به صورت در دسترس و هدفمند انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (۱۰ زوج) و کنترل (۱۰ زوج) قرار داده شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن (۱۹۸۸) و مولفه همبستگی پرسشنامه اولسون، پورتنر و لوی (۱۹۹۶) بود که به منظور جمع آوری اطلاعات در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری بر روی آزمودنی ها اجرا شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تجزیه و تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر استفاده شد. یافته ها: یافته ها حاکی ازاین بود که تلفیق دو روش خانواده درمانی بافت نگر و ساختاری بر همبستگی و راهبردهای مقابله ای مساله مدار زوج های دارای نارضایتی زناشویی تاثیر دارد(۰۵/۰›p)؛ لازم به ذکر است، ماندگاری اثر درمان بعد از دو ماه حفظ شده است (۰۵/۰›p)؛ نتایج نشان داد، تلفیق دو روش خانواده درمانی بافت نگر و ساختاری بر راهبردهای مقابله ای هیجان مدار زوج ها تاثیر نداشت (۰۵/۰‹P). نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که تلفیق روش های خانواده درمانی بافت نگر و ساختاری باعث همبستگی و راهبردهای مقابله مساله مدار زوج های دارای نارضایتی زناشویی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شده است.

Authors

زهرا فرازی

PhD student of Counseling, Department of Educational Science, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.

ابراهیم نامنی

. (Corresponding Author) , Associate Professor of Counseling, invited Professor, Department of Educational Science, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran. Department of Educational Science , Faculty of Literature and Humanities, Hakim Sab

حمید نجات

. Assistant Professor of Psychology,Department of Educational Science, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.

محمدرضا صفاریان

. Assistant Professor of Psychology,Department of Educational Science, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Agbaria, Q., & Mokh, AA (۲۰۲۱). Coping with Stress During ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۰۷/s۱۱۴۶۹-۰۲۱-۰۰۴۸۶-۲Asadi, M, & Jamali, A (۲۰۱۶). The effectiveness of structural ...
 • Bartels, S.J., Blow, F.C., Brockmann, LM., & Van Citters, AD ...
 • Brandão, T., Brites, R., Hipólito, J., Pires, M., & Nunes, ...
 • Canary, D. J., & Yum, Y (۲۰۱۵). Relationship maintenance strategies. ...
 • Compas B.E., Jaser, S.S., Bettis, A.H., Watson, K.H., Gruhan, MA., ...
 • Chu, B. C., Talbott Crocco, S., Arnold, C. C., Brown, ...
 • Derrick, J.L., Houston, R.J., Quigley, B.M., Testa, M., Kubiak, A, ...
 • Donovan, J.M (۱۹۹۹). Short-Term Couple Therapy. the Guilford Press-A Division ...
 • Folkman, S., Lazarus, RS., Gruen, R.J,,& Delongis, A (۱۹۸۶). Appraisal, ...
 • Goldenberg, H., & Goldenberg, I (۲۰۱۲). Family therapy: An over ...
 • Hosokawa, R., & Katsura, T (۲۰۱۷). Marital relationship, parenting practices, ...
 • Jiménez, L., Hidalgo, V., Baena, S., León, A., & Lorence, ...
 • Keller, F., & Bruce, M (۲۰۱۸). "Clinical effectiveness of family ...
 • Keshavarz-Afshar, H., Nosrati, F., Azad-Marzabadi, E., Eslahi, N,, Gholami-Fesharaki, M, ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۱۷/S۱۰۴۱۶۱۰۲۱۲۰۰۱۷۵۵Lingren, M.G (۲۰۱۳). Creating sustainable families. Availiable: http: www. Ianr. ...
 • Martínez-Montilla, J., Amador-Marín, B., & Guerra-Martín, M (۲۰۱۷). Family coping ...
 • Minuchin, S (۱۹۸۴). Family Kaleidoscope. Cambridge: Harvard University Press ...
 • Minuchin, S., Riter, M., & Borda, C (۲۰۱۳). The craft ...
 • Munscha, C. L (۲۰۱۵). Her support, his support: Money, masculinity, ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۱۷۷ /۰۰۰۳۱۲۲۴۱۵۵۷۹۹۸۹Munsch, C. L (۲۰۱۸).Correction:“Her Support, His Support: Money, Masculinity, ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۱۷۷/۰۰۰۳۱۲۲۴۱۸۷۸۰۳۶۹Niehues, W., Kisbu-Sakarya, Y., & Selcuk, B (۲۰۲۰). Family cohesion ...
 • Naomi, B., & Kimberly, S (۲۰۱۲). I am not stressed: ...
 • Norcross, J. C., & Newman, C. F (۱۹۹۲). Psychotherapy Integration ...
 • Olson, D (۱۹۹۹). Circumplex Model of Marital & Family Systems. ...
 • Olson, D.H., Portner, J., Lavee, Y. (۱۹۸۵). FACES III. Unpublished ...
 • Samani, S (۲۰۱۱). Family Process and Content Model: A contextual ...
 • Tsai, J. W (۲۰۱۶). Family Matters. JAMA Pediatr, ۱۷۰(۷), ۶۴۱ ...
 • doi:۱۰.۱۰۰۱/jamapediatrics. ۲۰۱۶.۰۱۹۵Van der Meiden, J., Verduijn, K., Noordegraaf, M., & ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۱۱۱/famp.۱۲۴۲۵Zeng, Y., Ye, B., Zhang, Y., Yang, Q (۲۰۲۱). Family ...
 • بهنام مقدم، ع؛ هاشمی، ت؛ بیرامی، م و یاریان، س ...
 • خجسته مهر، ر؛ احمدی قوزلوجه، ا؛ سودانی، م و شیرالی ...
 • خجسته مهر، ر و شکرکن، ح (۱۳۹۳). نظریه انصاف و ...
 • رحیمی صادق، ز؛ برجعلی، ا؛ سهرابی، ف؛ معتمدی، ع و ...
 • رحمتیان، ف؛ هاشمیان، س؛ برجعلی، ا و حبیبی، م (۱۳۹۵). ...
 • سرمد، ز؛ بازرگان، ا و حجازی، ع (۱۳۹۳). روش های ...
 • عربخانی، ه (۱۳۹۸). بررسی اثربخشی رویکرد بافت نگر نگی بر ...
 • صنم نژاد، آ؛ قمری کیوی، ح؛ شیخ الاسلامی، ع و ...
 • کار، آ (۲۰۰۰). خانواده درمانی (مفاهیم، فرآیندها و تمریناتی برای ...
 • کلینکه، ک (۱۹۹۸). مجموعه کامل مهارتهای زندگی روش های مقابله ...
 • گلنبرگ، ا و گلدنبرگ، ه (۲۰۰۷). خانواده درمانی، ترجمه حسین ...
 • محمودی،ف؛ بلیاد، م.ر؛ ژیان باقری، م؛ شاهنظری، م و زهراکار، ...
 • مرادی، ج و زندی، پ (۱۳۹۸). پیش بینی سبک تصمیم ...
 • مومنی، خ؛ کاووسی امید، س و امانی، ر (۱۳۹۵). پیش ...
 • مینوچین، س (۱۹۷۴). خانواده و خانواده درمانی، ترجمه باقر ثنائی ...
 • نافیان دهکردی، م (۱۳۹۳). بررسی اثربخشی آموزش مولفه های رویکرد ...
 • نامنی، ا و احسانی کیا، ا (۱۳۹۸). نقش تعدیل کننده ...
 • نامنی، ا و دهمرده، م (۱۳۹۹). اثربخشی خانواده درمانی ساختاری ...
 • نامنی، ا؛ کشاورز افشار، ح؛ فرازی، ز و گلشن، ح. ...
 • نساج پور اصفهانی، فرزانه و آقایی، اصغر (۱۴۰۰). اثربخشی آموزش ...
 • نیکلز، م و شوارتس، ر (۱۹۴۵). خانواده درمانی "مفاهیم و ...
 • نمایش کامل مراجع