روابط ساختاری ابعاد زیبایی شناختی باشگاه های ورزشی شهر تهران با جذب و وفاداری مشتریان: نقش میانجی ارزش ادراک شده

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 50

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RSET-8-1_007

تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1401

Abstract:

هدف از این مطالعه بررسی روابط ساختاری ابعاد زیبایی شناختی باشگاه های ورزشی شهر تهران با جذب و وفاداری مشتریان و نقش میانجی ارزش ادراک شده بود. این مطالعه از نوع توصیفی همبستگی بود که با رویکرد مدل یازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی انجام شد. جامعه آماری این مطالعه مشتریان باشگاه های ورزشی شهر تهران بود که از بین آنها تعداد ۳۰۰ نفر با روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری مطالعه پرسشنامه استاندارد برای متغیرهای پژوهش بود که پایایی آن با استفاده از آژمون آلفای کرونباخ در این مطالعه تائید شد. داده های گردآوری شده با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بارهای عاملی و value t روابط متغیرها نشان داد که ابعاد زیبایی شناختی باشگاه های ورزشی بر جذب ووفاداری مشتریان تاثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین نتایج آزمون سوبل نشان داد که متغیر ارزش ادراک شده مشتریان می تواند با ایفای نقش میانجی تاثیر ابعاد زیبایی شناختی را بر جذب و وفاداری مشتریان به صورت مثبت تحت تاثیر قرار دهد؛ که این مقدار با توجه به آزمون VAF ۴۴/۰ می باشد.

Authors

مهراد کشاورز

کارشناسی ارشد، گروه معماری، واحد میانه، دانشگاه آزاداسلامی، میانه، ایران -