الگوی صلاحیت حرفه ای اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 124

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOU-5-7_021

تاریخ نمایه سازی: 2 مهر 1401

Abstract:

این پژوهش با هدف تدوین الگوی صلاحیت حرفه ای اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد با رویکرد پژوهش ترکیبی از نوع اکتشافی و تاییدی انجام شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی خبرگان موضوع صلاحیت حرفه ای، اساتید دانشگاه آزاد اسلامی، خبرگان ارزیابی در آموزش عالی و سیاستگذاران حوزه آموزش عالی بودند که به روش نمونه گیری گلوله برفی ۱۶ نفر انتخاب شدند. در بخش کمی با استناد به جدول مورگان ۳۸۵ نفر نمونه به صورت تصادفی انتخاب شد. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی نیز پرسشنامه محقق ساخته است. روایی محتوایی ابزار با استفاده از نظرات متخصصان و اساتید تعیین شد و مقدار آلفای کرونباخ (۸۷/۰) پایایی پرسشنامه را تایید کرد. در بخش کیفی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از فرایند کد گذاری باز و محوری و انتخابی استفاده شد.در بخش کمی از ماتریس ضریب همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری با به کار گیری نرم افزار SPSS وAMOS شد. نتایج نشان می دهد صلاحیت حرفه ای اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی را می توان در سه حوزه دانش (عمومی، فردی، درونی و بیرونی) توانایی (شناختی، حسی، حرکتی) و مهارتی (پایه، مدیریت و اجتماعی) دسته بندی نمود. این مطالعه سه دسته اصلی صلاحیت را که مربوط به کار مدرسان دانشگاه آزاد بود را شناسایی کرد. لذا می توان از اطلاعات ارائه شده در این مقاله برای ارزیابی صلاحیت مدرسان تازه استخدام شده در مراحل مختلف تدریس و فعالیت آنها نیز استفاده کرد و متناسب با آن برنامه درسی را تدوین نمود.

Authors

ویدا هادیان

دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.

اکبر محمدی

استادیار و عضو هیات علمی، گروه روان شناسی، دانشکده روان شناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.

داوود معنوی پور

دانشیار و عضو هیات علمی، گروه روان شناسی، دانشکده روان شناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.