اعتیاد به اینترنت دانش آموزان و اثرات آن

Publish Year:

1400

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

27

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ILPCONF01_388

تاریخ نمایه سازی: 7 مهر 1401

Abstract:

اعتیاد به اینترنت یکی از مشکلات دانش آموزان در سال های اخیر است. در چند دهه اخیر جهان شاهد فرصت های بی شمار اینترنت در تمامی ابعاد زندگی بوده است اما، تهدیدات مدرن و متنوعی نیز مانند اعتیاد اینترنتی همگام آن رواج یافته است. همچنین اعتیاد اینترنتی با رفتارهای غیر اجتماعی، پرخاشگری و رفتارهای تکانشی، برتری طلبی، اطمینان زیاد به خود داشتن و رابطه با همسالان رابطه مستقیم و معنادار دارد و اعتیاد اینترنتی با سازگاری عاطفی سازگاری اجتماعی و سازگاری آموزشی رابطه معکوس معنادار دارد و در نهایت قادر به پیش بینی ابعاد سازگاری و مهارت شهروندی دختران نوجوان می باشد. این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی – تحلیلی در پی آن است تا به بررسی اعتیاد به اینترنت و اثرات ناشی از آن در بین دانش آموزان دختر دوره متوسطه بپردازد.