تاثیرات اندیشه های نگارگران قرون هفتم تا دهم هجری و نگرش های آنان در تصویر انسان و طبیعت در نقاشیهایمینیاتور

Publish Year:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

27

This Paper With 45 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CFTP08_1932

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1401

Abstract:

شروع نقاشی ایران را می توان در نقاشیهای دیواری ادوار پیش از تاریخ بویژه دوران پارتیان و ساسانیان جستجو کرد. هنر پارتیان وساسانیان در ادامه با نقوش کتابهای مانویان پیوند می خورد و این نقاشیها در دوران بعدی, مینیاتور ایران را تشکیل می دهند. تفکر واندیشه عرفانی و اسلامی از طریق نفوذ در ادبیات به نقاشی نیز وارد می شود. این اندیشه ها از دیرباز در ایران باستان ریشه داشته است.استفاده از نمادها و سمیل ها و پرهیز از هر نوع طبیعت گرایی تلاشی بوده است برای ساختن دنیای خیالی و مثالی و نمایشی از اندیشههای الهی. مقاله حاضر پژوهشی است درباره نگرش هنرمندان قرون هفتم تا دهم هجری وتاثیر اندیشه های آنان در تصویر انسان وطبیعت در نقاشیهای مینیاتورالبته عوامل دیگری از جمله نظام حاکم و عوامل محیطی نیز تاثیری در نحوه ترسیم این نقاشیها داشته است.در این پژوهش سعی شده است ارتباط بین عرفان و مذهب و تاثیر آن بر روی هنر. ایجادهنر دینی و نگرش عارفانه هنرمنداننگارگر و تاثیر این نگرش بر روی انسان و طبیعت و نحوه ارتباطی که بین این دو برقرار شده است مورد بررسی قرار بگیرد.

Keywords:

نقاشی انسان و طبیعت - نقاشی مینیاتور نگارگری اندیشه اسلامی و عرفانی

Authors

آزادهافتخاری
آزاده افتخاری

کارشناس ارشد رشته ارتباط تصویری، دانشگاه الزهرا تهراناستاد دانشگاه وهنرآموز هنرستان