بررسی عوامل موثر بر همسرآزاری در بوشهر

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 143

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_BUJRL-4-13_002

تاریخ نمایه سازی: 17 مهر 1401

Abstract:

هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر همسر آزاری در بوشهر است. این تحقیق در شهر بوشهر مورد مطالعه قرارگرفته است. روش شناسی تحقیق: این تحقیق از نوع کاربردی و به روش پیمایشی و از طریق پرسشنامه و به صورت نمونه گیری سهمیه ای انجام شده و نمونه پنجاه (۵۰) نفر از جمعیت مورد مطالعه زنان ساکن در بوشهر است همچنین اطلاعات به وسیله جداول یک بعدی و دو بعدی و نمودارها مورد تحلیل قرارگرفته و در آزمون فرضیات، با توجه به حجم نمونه و متغیرهای مورد نظر از آزمون کی دو استفاده شده است . یافته های تحقیق: نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از این است که بین تعداد فرزندان ، درآمد مرد اعتیاد به مواد مخدر و الکل، میزان رضایت زن در انتخاب همسر، دخالت خویشاوندان مرد ، مشاهده و تجربه خشونت بدبینی مرد نسبت به زن، میزان اعتقادات مذهبی مرد، با خشونت علیه زن رابطه معنی داری وجود دارد .