اصول و الگوهای طراحی کریدورهای آبی شهری و فضای پیرامون آنها (با تاکید بر دو رویکرد طراحی شهری حساس به آب و طراحی بیوفیلیک)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 203

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ARCUC01_019

تاریخ نمایه سازی: 19 مهر 1401

Abstract:

توسعه شهری در سال های اخیر باعث ایجاد فضاهای خشک و بیروح، همراه با مصالح سخت و غیرطبیعی بوده که سامانه های هیدرولوژیک شهری را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است. از این رو لازم است تا در طراحی فضاهای شهری، خصوصا آن دسته از فضاهایی که شامل عنصر آب به صورت مستقل هستند، از رویکردهایی استفاده گردد که میان شهر و طبیعت پیوندی دوباره ایجاد کرده و با استفاده از مصالح طبیعی، پوشش گیاهی، چرخه های طبیعی آب و ...، روح و سرزندگی گمشده را به مکان های شهری بازگرداند. هدف از این پژوهش یکپارچه سازی و تلفیق اصول و الگوهای طراحی در دو رویکرد طراحی شهری حساس به آب و طراحی بیوفیلیک، به منظور دستیابی به چارچوبی طراحانه برای طراحی کریدورهای آبی شهری و فضاهای پیرامون آنها می باشد. در سیر پژوهش ابتدا با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای، مبانی نظری هر دو رویکرد مذکور بررسی شده و مدل های مفهومی هریک ترسیم شده است. سپس با استفاده از ماتریس های تلفیقی، به ترکیب اصول کلی و جزئی و همچنین الگوهای رویکردها پرداخته شده؛ بهگونهای که برای نیل به هدف پژوهش، در بخشنتیجه گیری، اصول و الگوهای منتخب در قالب نموداری مفهومی با تبیین ارتباط میان آنها ترسیم شده است. روش پژوهش حاضر، اسنادی و کتابخانه ای و ماهیت بررسی موضوع در آن از بعد کیفی می باشد.

Authors

ساناز اخبارده

دانشجوی رشته طراحی شهری دانشگاه علموصنعت ایران

سیدعبدالهادی دانشپور

دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه علموصنعت ایران