بررسی تطبیقی معاهدات سرمایه گذاری دو جانبه ایران

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 199

This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

STLH02_182

تاریخ نمایه سازی: 27 مهر 1401

Abstract:

در جهان امروز قراردادها و چهارچوب های حقوقی مختلفی برای تجارت و سرمایه گذاری وجود دارد. یکی از پرطرفدارترین چهارچوبها در این زمینه، معاهده دوجانبه سرمایه گذاری است. این معاهدات مقررات و تضمین هایی را برای آن دسته از شرکت های خصوصیفراهم می کند که در پی سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستند. زمانی که یک شرکت و یا یک فرد می خواهد در کشوری دیگرسرمایه گذاری کند همیشه این خطر وجود دارد که سرمایه ها ملی شود و یا به گونه ای مورد مصادره کشور میزبان قرار گیرد. برایحفاظت از این سرمایه گذاران و در راستای حمایت از سرمایه گذاری، بیشتر کشورها معاهده دوجانبه سرمایه گذاری به امضا میرسانند. این معاهدات منطقا باید بخشی از قراردادهای تجاری باشند ولی معمولا در پی یک معاهده کلی دوجانبه سرمایه گذاری میاندو کشور به اجرا در می آیند با اینکه معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری پدیده جدیدی برای رشد اقتصادی موثر و پایدار در عرصهجهانی است ، اهمیتی زیادی در تمامی کشورها اللخصوص ایران دارد و به معنای ایمن سازی محیط قانونی برای سرمایه گذارانخارجی، ایجاد مکانیزم هایی برای حل اختلاف ، تسهیل ورود و خروج منابع مالی می باشد.در این تحقیق به بررسی تغییرات معاهداتدو جانبه سرمایه گذاری ایران با سایر دولت ها در نسل جدید نسبت به سالهای پیش از آن با در نظر گرفتن ویژگی ها ، مزایا ،محدودیتها و موانع حقوقی آن بتوان به نتایجی برای پیش برد اهداف اصلی معاهدات دو جانبه در ایران را مورد بررسی قرار داد ، بایددر نظر گرفت معاهدات دوجانبه حاصل تراضی طرفین و شامل حقوق و تکالیفی برای طرفین متعاهد و کاربران معاهده هستند کهچهارچوب آن، با توجه به منافع ملی هریک از طرفین از جهتی و ریسک پذیری آن نسبت به حفظ و صیانت از اموال عمومی و بیماز تسلط بیگانه بر آن اموال از سوی دیگر، منعقد گردیده است. در این نوشته ، نتایج حاصل از معاهدات دوجانبه دولت ایران با سایردولت ها با در نظر گرفتن قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته ؛ شروط مندرج در متنواحده معاهدات منعقد شده در این ده سال اخیر و همچنان با پیشرفتی که در انعقاد چنین معاهدات باعث بهبودی شده است رابررسی کردیم و دریافتیم که هنوز خلاهای حقوقی موجود است که بادر نظر گرفتن چنین تغییراتی میتوان دریافت که چگونه خلاهای حقوقی آن را پوشش داد تا بتوان از اختلافات احتمالی در معاهدات دو جانبه آینده جلوگیری کرد و سرمایه گذاران خارجیبیشتری جذب نمود.

Authors

فهیمه اکبری فتمه سری

کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل

حیدر عالیه

کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل