شناسایی ویژگی های مورد نیاز کتابداران در برندسازی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی پزشکی ایران: یک مطالعه کیفی

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 45

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HIM-17-6_006

تاریخ نمایه سازی: 9 آبان 1401

Abstract:

مقدمه: مدیریت منابع انسانی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی پزشکی، می تواند نقش مهمی در برندسازی آنها داشته باشد که این موضوع تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف شناسایی ویژگی ها و نقش کتابداران به عنوان رکن مهم نیروی انسانی در برندسازی کتابخانه ها و مراکز اطلاعرسانی پزشکی ایران انجام گردید.روش بررسی: این مطالعه کاربردی، با روش تحلیل محتوای کیفی انجام شد. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با نمونه های هدفمند شامل ۱۴ نفر از مدیران کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی پزشکی ایران جمع آوری گردید.یافته ها: ۳ مفهوم اصلی (مهارت های شناختی، مهارت تخصصی و حرفه ای و مهارت های ارتباطی)، ۷ مولفه و ۲۸ کد در ارتباط با نقش و ویژگی های کتابداران در برندسازی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی پزشکی شناسایی شد.نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، باید اشاره نمود که مدیران کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی پزشکی باید در راستای برندسازی، نسبت به جذب، گزینش و استخدام و توانمندسازی کتابداران حساسیت و برنامه ریزی داشته باشند.

Authors

زهرا صفایی

دانشجوی دکتری تخصصی، علم اطلاعات و دانش شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

عبدالرسول خسروی

دانشیار، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، گروه کتابداری پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

رضا رجبعلی بگلو

استادیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، پژوهشگاه علوم و فنآوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران