ارزیابی سیستم های حمل ونقل عمومی درون شهری با استفاده از روش (مطالعه موردی شهر خرم آبادSWOT)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 139

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AUGES05_022

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1401

Abstract:

رشد روز افزون جمعیت شهرها بخصوص در کشورهای در حال توسعه باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی در شهرها شده است که یک بخش آن مربوط به بحث حمل و نقل درون شهری می باشد. حمل و نقل به عنوان موضوعی که تمام نظریات مرتبط با موضوعی که تمام نظریات مرتبط با با حوزه شهر و مدیریت شهری را در دوره معاصر تحت تاثیر خود قرار داده است لذا در این زمینه تمام صاحب نظران و مدیران شهری به این نتیجه رسیده اند که برای حل معضل ترافیک و حمل ونقل درون شهری راهکار صرف توسعه شریان های ارتباطی نیست بلکه توجه ویژه به بحث حمل و نقل همگانی می تواند به عنوان راهکاری برای برون رفت از این مشکل و افزایش سرعت تردد در سطح شهر به شکل روان برای شهروندان فراهم آورد. با توجه موقعیت جغرافیایی و ویژگی های کالبدی و توپوگرافی شهر خرم آباد اهمیت استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی را دو چندان کرده است. در همین راستا در این پژوهش که به روش تحلیلی- توصیفی و در پاره ای از موارد بسته به نیاز از روش میدانی و در قالب مدل SWOT به بررسی سیستم حمل و نقل عمومی شهر خرم آباد پرداخته شده است. نتایج یافتهها حاکی از آن است که سیستم حمل و نقل عمومی شهر خرم آباد از نظر کارکردی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و عدم رضایت شهروندان این شهر را به دنبال داشته است.

Keywords:

حمل و نقل عمومی , خرم آباد , ارزیابی , درون شهری

Authors

فاطمه باقری صدر

کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفولوژی، دانشگاه اصفهان، ایران

زهره بگری

کارشناسی ارشد شهرسازی گرایش برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد