بررسی چگونگی اجرای مدیریت دانش تحت تاثیر فرهنگ سازمانی درشهرداری منطقه ۹ تهران

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 281

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IVCONF05_264

تاریخ نمایه سازی: 26 آبان 1401

Abstract:

این تحقیق با هدف بررسی چگونگی اجرای مدیریت دانش تحت تاثیر فرهنگ سازمانی در شهرداری منطقه ۹ تهران صورت پذیرفته است. روش انجام این تحقیق توصیفی - همبستگی واز گروه تحقیقات میدانی می باشد. از لحاظ ماهیت و وسعت کاربرد یک تحقیق کاربردی و از لحاظ زمانی یک تحقیق مقطعی به حساب می اید. ابزار اندازه گیری در این تحقیق پرسش نامه بوده که از پرسش نامه های رابینز و ویلیامسون استفاده شده که با استفاده از نرم افزار آماری spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پس از جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی ۳ فرضیه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که بین مولفه های سبک رهبری، سیستم کنترل موجود در شهرداری منطقه ۹ شهر تهران به کارگیری مدیریت دانش رابطه وجود دارد. هم چنین در مورد فرضیه خطری پذیری با مدیریت دانش ارتباط معناداری را مشاهده ننموده اند.

Authors

احسان رحیمی

کارشناسی ارشد ، مهندسی عمران، گرایش راه و ترابری،دانشگاه آزاد اسلامی