ارزیابی و سنجش سطح خوانایی کتاب درسی مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی براساس شاخص خوانایی هارتلی با استفاده از روش آنتروپی شانون

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 207

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CTCONF07_204

تاریخ نمایه سازی: 26 آبان 1401

Abstract:

هدف این پژوهش ، ارزیابی و سنجش سطح خوانایی محتوای کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی بر اساس فرمول تحلیل محتوای هارتلی است . در این مطالعه از روش تحلیل محتوا، بر اساس ماهیت از روش عینی - کمی و از روش »آنتروپی شانون« برای پردازش کلمات دشوار درس ها و مجموع تعداد کلمات دشوار فصل ها، در محتوای کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی استفاده شده است . پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و جامعه پژوهش ، محتوای کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی است . یافته های تحقیق نشان داد، محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی با پایه تحصیلی و سن فراگیران متناسب است .

Authors

امین گلشن

دانشجوی کارشناسی ، گروه آموزش ابتدایی ، دانشگاه فرهنگیان، اردبیل ، ایران