شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری فرآیند نوآوری رایگان در ایران با استفاده از رویکرد دلفی فازی و دیمتل

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 655

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JRNAL-10-20_012

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

Abstract:

نوآوری رایگان فرآیندی مهم و درحال توسعه در بخش خانگی اقتصادهای ملی است و سبب شکوفایی انسانی و رفاه اجتماعیمی شود. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل تاثیرگذار بر فرآیند شکل گیری نوآوری رایگان در ایران با تحلیل دلفی فازی وتکنیک دیمتل است. جامعه آماری پژوهش، کلیه خبرگان حوزه ی نوآوری رایگان است که ۱۲ خبره از دانشگاه های شهید بهشتی،علامه طباطبایی، تهران، امام صادق (ع) انتخاب شدند و در نهایت ۱۲ پرسشنامه دلفی تکمیل و توسط محقق مورد تجزیه وتحلیلقرار گرفت.با توجه به نتایج حاصل از تکنیک دلفی فازی در پنل خبرگان، ۸ مولفه موثر بر شکل گیری فرآیند نوآوری رایگان شناسایی شدند ودر سه گروه اصلی دستهبندی گردید. در ادامه نیز جهت بررسی چگونگی تاثیرگذاری و تاثیرپذیری زیرمولفه ها، این عوامل بواسطهتکنیک دیمتل مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان می دهد از میان عوامل سه گانه موثر بر شکل گیری فرآیند نوآوریرایگان، عامل محیطی بیشترین تاثیر را دارد و عوامل فردی و زمینه ای در رتبه های بعدی قرار دارند. همچنین از بین ۸ زیرمولفه،عامل فرهنگ درک و حمایت از نوآوری بیشترین تاثیرگذاری را در بین سایر عوامل داراست.

Authors

علی اصغر سعدآبادی

استادیار، پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

محمدصادق خیاطیان

استادیار، پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

فاطمه محمدی اترگله

دانشجوی کارشناسی ارشد سیاستگذاری علم و فناوری پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران