ارزیابی وب سایت های دانشگاه های دولتی ایران زیر نظر وزات علوم،تحقیقات و فناوری با روش وب کیو ای ام

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 32

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SLIS-8-17_006

تاریخ نمایه سازی: 3 آذر 1401

Abstract:

هدف: هدف این  پژوهش ارزیابی وب سایت های دانشگاه های دولتی ایران با استفاده از روش ارزیابی وب کیو ام می باشد. روش پژوهش: این  پژوهش ترکیبی از روش پیمایش توصیفی و تکنیک دلفی می باشد. جامعه آماری پژوهش ۱۰۰ وب سایت دانشگاه های دولتی ایران می باشد. گردآوری داده ها ، با استفاده از سیاهه وارسی تهیه شده درروش وب کیو ای ام صورت گرفته است.روش تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی(میانگین، انحراف استاندارد) و آمار استنباطی(ضریب همبستگی تفاوت-رتبه ای پیرسون) انجام شده است. یافته ها و نتایج: یافته های پژوهش نشان داد که ارزیابی وب سایت ها با استفاده از معیارهای چهارگانه روش وب کیو ای ام(قابلیت استفاده پذیری، قابلیت اطمینان، قابلیت عملکرد و کارآیی) ، ازنظر معیار قابلیت اطمینان در وضعیت مطلوب (میانگین ۶۷/۰)، معیار کارایی در وضعیت مطلوب (میانگین ۶۶/۰)، معیار قابلیت عملکرد در وضعیت مطلوب (میانگین ۶۲/۰) و معیار قابلیت استفاده پذیری در وضعیت متوسط (میانگین ۵۹/۰) قرار دارند.همچنین ۶۰درصد وب سایت ها در وضعیت مطلوب و ۳۷ درصد در وضعیت متوسط قرار دارند و نیز بین رتبه بندی دانشگاه های دولتی ایران و رتبه بندی وب سایت آن ها همبستگی ضعیفی وجود دارد(همبستگی ۰.۲۲). 

Keywords:

"Web Quality Evaluation Method (WebQEM )" , "Assessing quality websites" , "university websites"

Authors

منیره غریبه نیازی

دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهرا

معصومه کربلا آقایی کامران

استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهرا

امیر غائبی

دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهرا