تبیین مولفه های آموزش و پرورش دانش بنیان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 595

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMCONF09_568

تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1401

Abstract:

با توجه به گسترش روزافزون تکنولوژی و وجود تغییرات سریع در دنیای امروزی مدیران شرکت های دانشی برای بقای شرکت، توسعه و رقابت در این فضا با چالش های فراوانی روبرو هستند. در این مقاله به تعریف فعالیت های دانش بنیان اشاره شده است. همچنین در کنار بررسی مزایای دانش بنیان کردن فعالیت ها در آموزش و پرورش به نارسایی ها و مشکلات ورود به این عرصه نیز اشاره شده است. در این مقاله سعی شده با توجه به مطالعات صورت گرفته بر روی هر یک از این موارد که به صورت مستقل انجام شده است؛ با استفاده از دسته بندی پارامترهای مهم و تاثیرگذار در این خصوص، رویکرد جامعی برای بهبود عملکرد شرکت های دانش بنیان و پرورش مدیران این شرکت ها ارائه شود. در پایان مقاله نیز راهکارهایی مطرح شده است. آموزش و پرورش در هر کشوری با اهدافی خاص و متفاوت، انجام می گیرد، اما آنچه در همە این آموزش ها مورد توجه است، اهداف کلی و غایی اند که در چگونگی شکل گیری و تعیین آنها، اختلاف نظر وجود دارد. روش پژوهش کیفی، از نوع توصیفی و تحلیل مضمون با رویکرد استقرایی اکتشافی که حوزه پژوهش اسناد و کتب مندرج در پایگاه ها، وبسایت ها و کتابخانه های آموزشی بود. با توجه به ادبیات نظری مولفه ها و مضامین استخراج گردید. روایی محتوایی پژوهش با با توجه به ادبیات نظری مولفه ها و مضامین استخراج گردید. استفاده از روش ممیزی کردن از سوی داور تایید شد و پایایی مضامین با استفاده از روش هولستی ۹۹% به دست آمد.

Keywords:

آموزش و پرورش. دانش بنیان. اقتصاد مقاومتی. اقتصاد دانش بنیان

Authors

سید سهراب حسینی

دانشجوی کارشناسی رشته الهیات دانشگاه فرهنگیان شهید مطهری شیراز

علی جوکار

دانشجوی کارشناسی رشته مشاوره و امور راهنمایی دانشگاه فرهنگیان شهید مطهری شیراز

حسن رضایی

دانشجوی کارشناسی رشته الهیات دانشگاه فرهنگیان شهید مطهری شیراز