کاربرد پزشکی از راه دور از دیدگاه دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 39

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MEDMEM04_086

تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1401

Abstract:

مقدمه: پزشکی از راه دور از جمله فن آوری هایی است که امروزه با هدف ارتقاء و بهبود شیوه های تشخیص و درمان بیماریها بکار گرفته شده است. با توجه به کاربردهای وسیعی که این فن آوری در عرصه علم پزشکی ایجاد می نماید، نیاز به اطلاع ازنظر و دیدگاه دانشجویان پزشکی به عنوان مهم ترین عناصر سیستم آموزشی، ضروری می نماید. لذا این مطالعه به منظور بررسیدیدگاه دانشجویان رشته پزشکی نسبت به کاربرد پزشکی از راه دور در دانشگاه علوم پزشکی آجا واقع در تهران، انجام شده است.مواد و روش ها: این پژوهش از نوع توصیفی به صورت مقطعی بر روی ۱۱۷ نفر از دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکیآجا در سال ۱۴۰۰ به مدت ۴ ماه انجام شد. جمع آوری داده ها با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای و پرسشنامه محققساخته انجام شد . معیار ورود مطالعه اشتغال به تحصیل در رشته پزشکی، و معیار خروج از مطالعه نقص در تکمیل پرسشنامه، بود.نتایج: بیشترین دیدگاه مثبت (۹۰/۶ درصد) در حیطه عوامل سازمانی مربوط به برخورداری از برنامه مدون در زمینه توسعه پزشکی از راه دور بود، در حیطه عوامل مربوط به تکنولوژی بیشترین دیدگاه مثبت را دسترسی به اینترنت پرسرعت (۹۲/۳ درصد) و در حیطه عوامل ذینفعان، بیشترین دیدگاه مثبت (۷۰/۱درصد) به حمایت جامعه برای توسعه پزشکی از راه دور داشتند. درحیطه سواد اطلاعاتی، ۸۸/۹ درصد دانشجویان، بیشترین دیدگاه مثبت را نسبت به مهارت در استفاده از کامپیوتر و اینترنت و در حیطه عوامل محیطی، ۸۳/۸ درصد دانشجویان بیشترین درصد دیدگاه مثبت نسبت به فرهنگ سازی برای توسعه پزشکی از راه دور داشتند.نتیجه گیری: بهره مندی از یک برنامه مدون در زمینه توسعه پزشکی از راه دور، دسترسی به اینترنت پرسرعت، حمایت جامعهبرای توسعه پزشکی از راه دور، داشتن مهارت در استفاده از کامپیوتر و اینترنت و فرهنگ سازی برای توسعه پزشکی از راه دورمهمترین دیدگاه های دانشجویان پزشکی بود، لذا اجرای گسترده پزشکی از راه دور در امر موثر آموزش پزشکی موثر هست.

Keywords:

پزشکی از راه دور , دیدگاه , کاربرد

Authors

ناهید محرابی

دکترای مدیریت اطلاعات سلامت استادیار دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش

مهرناز مشعوفی

دکترای مدیریت اطلاعات سلامت استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

فاطمه کلروزی

دکترای پرستاری استادیار دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارتش

عرفان کاظمی

دانشجوی فن آوری اطلاعات سلامت ، دانشکده پیراپزشکی عضو کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی ارتش