بررسی رابطه سبک رهبری مدیران با استرس و فرسودگی شغلی کارکنان در شرکتپتروشیمی کارون

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 60

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

TATAS01_238

تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1401

Abstract:

در این تحقیق رابطه سبک رهبری مدیران با استرس و فرسودگی شغلی کارکنان شرکت پتروشیمی کارون مورد بررسی قرارگرفته است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری اینتحقیق شامل کلیه کارکنان شرکت پتروشیمی کارون با تعداد ۱۰۰۰ نفر که بر اساس فرمول کورجسی و مورگان در بین آنها۲۷۸ نفر انتخاب شدند. در تحقیق حاضر برای جمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است.برایتجزی ه و تحلیل دادهها در تحقیق حاضر در سطح آمار توصیفی از جداول فراوانی و نمودارها و در سطح آمار استنباطی از آزمونکلموگروف- اسمیرنوف، آزمون همبستگی پیرسون، آزمون تی مستقل و آنوا استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق گویایاین امر است که بین سبک های رهبری مدیران با استرس و فرسودگی شغلی کارکنان شرکت پتروشیمی کارون رابطه غیرمستقیمو منفی وجود دارد، همچنین مشخص گردید که بین متغیرهای سن، میزان تحصیلات و سابقه خدمت با استرس و فرسودگیشغلی کارکنان شرکت پتروشیمی کارون تفاوت معناداری وجود ندارد. اما متغیر جنسیت با استرس و فرسودگی شغلی تفاوتمعناداری وجود دارد.

Keywords:

سبک های رهبری مدیران , استرس شغلی , فرسودگی شغلی

Authors

علیرضا کامکارهفشجانی

کارشناس ارشد رشته مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، ایران