تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر عملکرد تحصیلی و دلبستگی به مدرسه دانش آموزان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 212

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TEDU-2-2_002

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1401

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی استفاده از شبکه های اجتماعی (تلگرام و اینستاگرام) بر عملکرد تحصیلی و دلبستگی به مدرسه دانش آموزان ناحیه ۲شهرستان کرمان انجام شد. طرح پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پایه یازدهم متوسطه ناحیه ۲کرمان بود. نمونه این پژوهش ۴۰ نفر از جامعه بود که از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد.ابزار اندازه گیری داده ها دو پرسشنامه استاندارد عملکرد تحصیلی فام و تیلور(۱۹۹۰) و پرسشنامه دلبستگی به مدرسه بری، بتی و وات(۲۰۰۴) بود. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها، نشان داد که تفاوت معناداری بین دو گروه گواه و آزمایش از نظر آماری در سطح معناداری ۰.۰۵< P وجود دارد و همچین استفاده از شبکه اجتماعی بر عملکرد تحصیلی و دلبستگی به مدرسه تاثیر معناداری دارد.معلمان دانش آموزان را با معایب و تهدید های استفاده از شبکه های مجازی آشنا کنند و همچنین با ایجاد فضای شاداب در محیط مدرسه باعث ایجاد شور و اشتیاق و در نهایت افزایش دلبستگی دانش آموزان به مدرسه شوند

Authors

سعیده خجسته

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

جلیل خجسته

عضو گروه فناوری اطلاعات اداره آموزش و پرورش کرمان

شیرین مصدقی

عضو اداری دانشگاه پیام نور،کرمان،ایران