تاثیر استفاده مشکل زا از اینترنت بر پیشرفت ریاضیات با نقش میانجی خودکارآمدی در درس ریاضی و نقش تعدیلگر روابط معلم و دانش آموز

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 285

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TEDU-2-2_004

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1401

Abstract:

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر استفاده مشکل زا از اینترنت بر پیشرفت ریاضیات با نقش میانجی خودکارآمدی در ریاضی و نقش تعدیلگر روابط معلم و دانش آموز بود. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، یک تحقیق کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش تمامی دانش آموزان متوسطه دوم شهر اقلید به تعداد ۱۳۰۰ نفر بود. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده و ۳۰۰ نفر بعنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. شیوه نمونه گیری در این پژوهش به صورت طبقه ای تصادفی بود. برای اندازه گیری متغیر های پژوهش از پرسشنامه استفاده شد. برای آزمون فرضیه های آماری از روش معادلات ساختاری استفاده و بهره گرفتن از نرم افزار Smart PLS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که استفاده مشکل زا از اینترنت بر پیشرفت ریاضیات با نقش میانجی خودکارآمدی و نقش تعدیلگر روابط معلم و دانش آموز تاثیر معناداری دارد. از سوی دیگر مشخص گردید که استفاده مشکل زا از اینترنت بر پیشرفت ریاضیات با نقش تعدیلگر روابط معلم و دانش آموز تاثیر معناداری ندارد. مشخص گردید که استفاده مشکل زا از اینترنت بر خودکارآمدی با نقش تعدیلگر روابط معلم و دانش آموز تاثیر معناداری دارد. و در نهایت نتایج این پژوهش نشان داد که خودکارامدی در درس ریاضی بر پیشرفت ریاضیات تاثیر معناداری دارد.

Keywords:

Authors

مرضیه حیدری

استادیار گروه علوم تربیتی، واحد آباده، دانشگاه آزاد اسلامی، آباده، ایران

فهیمه رجبی

گروه علوم تربیتی، دانشکده انسانی، دانشگاه پیام نور، ایران