بررسی تاثیر زنجیره تامین مشارکتی بر موفقیت پروژه های انبوه سازی مسکن از دیدگاه مهندسی ارزش (مطالعه موردی: منطقه ۲۲ شهر تهران)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 238

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CSIEM03_457

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1401

Abstract:

در این پژوهش به بررسی تاثیر زنجیره تامین مشارکتی بر موفقیت پروژه های انبوهسازی مسکن از دیدگاه مهندسی ارزش میپردازیم. روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی و از شاخه ی میدانی است. در این پژوهش ابزار مورد اندازه گیری پرسشنامه مولف ساخته ۴۱ سوالی که براساس طیف لیکرت طراحی شده است، می باشد. پایایی هر یک از زیر مقیاسهای مورد بررسی در پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ بالای ۰/۷ بدست آمده است که این مقدار تاییدکنندهی میزان روایی و پایایی پرسشنامه میباشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش از نرم افزارهای اکسل و SPSS۲۰استفاده میشود. تجزیه و تحلیل اطلاعات به وسیله آزمون تحلیل واریانس و آزمون تی تک نمونه ای در نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان میدهد که زنجیره تامین مشارکتی در موفقیت پروژه های انبوهسازی مسکن با در نظر گرفتن دیدگاه مهندسی ارزش تاثیر معنادار دارد.

Keywords:

زنجیره تامین مشارکتی , مهندسی ارزش , تحلیل واریانس یک طرفه و آزموت تی تک نمونه ای , آلفای کرونباخ.

Authors

صابر شیری پور

استادیار مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه گرمسار، گرمسار،

محمدعلی نیک عهد

کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده مهندسی عمران، موسسه آموزش عالی علاء الدوله سمنانی، گرمسار