بررسی گرافیک محیطی و تاثیر آن بر زیبایی های شهری برای بالا بردن جاذبه های گردشگری

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 665

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CAUCONG02_141

تاریخ نمایه سازی: 19 آذر 1401

Abstract:

گرافیک محیطی دربرگیرنده زیبایی های بصری یک شهر می باشد؛ شهر به واسطه گرافیک محیطی به تعادلبصری، زیبایی و جذابیت دست می یابد و مباحث مهم در گرافیک محیطی شامل هماهنگی با محیط شهری، زیباییشناسی و هویتمندی است.اما آنچه برجاذبه گردشگری تاثیر به سزایی می گذارد زیبایی شناسی است. این حوزه با اتکابر اصول ساختاری هنر و رعایت استاندارهای زیباشناسی در گام اول و ایجاد خلاقیت و هویت سازی در گام دوم بهوظایف اولیه خود و گسترش وظایف ثانویه ای رشد گردشگری شهری کمک می کند. هدف از انجام این مقاله بررسیگرافیک محیطی و تاثیر آن بر زیبایی های شهری برای بالا بردن جاذبه های گردشگری است ،که براین اساس بهسوالات پیشرو پاسخگو می باشیم: ۱ - آیا امروزه گرافیک محیطی در حوضه ی تبلیغات ، پیام رسانی و نشر دانش سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جایگاهی دارد ؟ ۲- نمادها و سمبل های شهری چگونه می توانند یاری رسان حوزه یجاذبه های گردشگری شهری باشند؟ این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و شیوهی بررسی کتابخانه ای و آرشیویبا استفاده از فیش برداری از منابع مرتبط و تحقیقات میدانی گرد آوری شده است. جامعه آماری وحجم نمونه:بررسی و بازدید از فضاهای شهری تجزیه و تحلیل :کاربردی-کیفی می باشد.بر اساس متن نتیجه ی این پژوهشنشان می دهد که توجه به گرافیک محیطی به عنوان عاملی تاثیرگذار در توسعه شهر از منظر اقتصادی و فرهنگی میتواند از جاذبه های مهم گردشگری شهری باشد که به واسطه آن توسعه ی اقتصادی و فرهنگی کشوررا در پی دارد.

Authors

زهره ایمانی

کارشناسی ارشد ارتباط تصویری،ایران ،تهران

سیدجلیل موسوی

کارشناسی ارشد مدیریت برنامه ریزی توسعه گردشگری ،ایران، تهران

بهناز ایمانی

کارشناسی حسابداری ،ایران، تهران