تاثیر مهارتهای مدیریت فرهنگی در بروز مهارتهای اجتماعی شهروندان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 692

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EBUCONF16_056

تاریخ نمایه سازی: 11 دی 1401

Abstract:

انسان موجودی اجتماعی است و شیوه های مختلفی را برای انتقال افکار و احساسات خود به دیگران به وجود آورده است. مهارتهای اجتماعی، مهارتهایی کلامی و غیرکلامی هستند که ما برای برقراری ارتباط و تعامل با یکدیگر از آنها استفاده میکنیم. از این مهارتها در زندگی روزمره و در تعاملهای شخصی و جمعی استفاده می شود. این واقعیت که برخی از افراد “تعامل اجتماعی” بهتری نسبت به سایرین دارند، منجر به تحقیقات متعددی در مورد ماهیت و کارکرد تعامل بین فردی شده است. شکل گیری مهارتهای اجتماعی مشتمل بر آگاهی از چگونگی تعامل با دیگران، پیامهایی که ارسال میکنیم و چگونگی تعاملی کارآمدتر و موثرتر میشود.هدف از انجام این پژوهش، مطالعه تاثیر به کارگیری مهارتهای مدیریت فرهنگی در بروز مهارتهای اجتماعی شهروندان ساکن محلات نارمک و هفت حوض است که در منطقه ۸ شهر تهران واقع شده و این پژوهش به صورت تحقیقات همبستگی انجام پذیرفته است، جامعه آماری این پژوهش را ۱۵۰ نفر از شهروندان ساکن و شاغل در این محلات که به صورت تصادفی انتخاب شدند تشکیل داده اند، ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساختهای است که میزان بروز مهارتهای وجودی شهروندان را متناسب با نوع مدیران فرهنگی چند دوره مقایسه و شناسایی کرده است، پایایی پرسشنامه به روش ضریب آلفای کرونباخ ۰/۸۹ تعیین شد.نتایج پژوهش از طریق تحلیل واریانس، ضریب تعیین و انحراف معیار نشان داد که میزان بروز مهارتهای اجتماعی شهروندان آموزش شهروندی، گسترش فرهنگ سازی و اعتمادسازی و توسعه کارآفرینی در جامعه ارتباط مثبت و معنیداری با به کارگیری مهارتهای مدیریت فرهنگی شهر تهران داردبه گونه ای که میانگین بروز مهارتهای اجتماعی شهروندان برحسب میزان به کارگیری مهارتهای مدیریت فرهنگی متفاوت و معنادار بود.

Keywords:

Authors

سیده راضیه سلیمانی تکلیمی

دانش آموخته مقطع کارشناسی مدیریت فرهنگیگرایش ارزیابی فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی