بررسی تاثیر استفاده از سیستم حسابداری مدیریت و بازارگرایی بر عملکرد شرکتاز طریق متغیر میانجی مشارکت حسابداران در تصمیم گیری های استراتژیک(مطالعه موردی:شرکت های شهرک صنعتی شهر شیراز)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 288

This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NASMEA18_090

تاریخ نمایه سازی: 15 دی 1401

Abstract:

این پژوهش به بررسی بررسی تاثیر استفاده از سیستم حسابداری مدیریت و بازارگرایی بر عملکرد شرکت از طریق متغیرمیانجی مشارکت حسابداران در تصمیم گیری های استراتژیک(مطالعه موردی:شرکت های شهرک صنعتی شهر شیراز)پرداخته است. این پژوهش از حیث روش اجرایی توصیفی – همبستگی می باشد. جامعه مورد مطالعه پژوهش شامل کلیه یمدیران ارشد،مدیران بازاریابی و حسابداران شرکت های شهرک صنعتی شهر شیراز در سال ۱۳۹۸ می باشدکه تعداد انها بالغبر ۱۴۵ نفر می باشد. روش نمونه گیری پژوهش به صورت تصادفی ساده در دسترس می باشد. اطلاعات مورد نیاز پژوهشگر با استفاده از جمع آوری شده است. داده ها با استفاده از نرم افزار pls مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان داده است که میزان ضریب مسیر میان بازارگرایی با استفاده از سیستم های حسابداری مدیریت و همچنین استفاده از سیستم هایحسابداری مدیریت و عملکرد شرکت با اطمینان ۹۵ % می توان گفت، بین بازارگرایی و عملکرد شرکت از طریق استفاده ازسیستم های حسابداری مدیریت رابطه ی معناداری وجود دارد. همچنین میزان ضریب مسیر میان برهمکنش بازارگرایی ومشارکت حسابداران در تصمیم گیری های استراتژیک با اطمینان ۹۵ % می توان گفت، داده ها از تاثیر بازارگرایی و استفاده ازسیستم های حسابداری مدیریت از طریق مشارکت حسابداران در تصمیم گیری های استراتژیک، حمایت نمی کنند.

Authors

امیرعلی غظنفری

دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد و کارمند شهرداری شیراز

مهدی اسفندیاری

دانش آموخته دکترا رشته اقتصاد تولید دانشگاه دولتی شهید باهنرکرمان و کارمند شهرداری شیراز