شناسایی و اولویت بندی پیشران های موثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانک آینده دراستان سیستان و بلوچستان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 52

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NASMEA18_091

تاریخ نمایه سازی: 15 دی 1401

Abstract:

هدف این تحقیق، شناسایی و اولویت بندی پیشران های موثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانک آینده در استان سیستان وبلوچستان می باشد. روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی بوده و از نظر روش جمعآوری دادهها تحقیقی توصیفی- پیمایشیمیباشد. جامعه آماری در این پژوهش تعدادی از مشتریان تسهیلات اعتباری در شبکه بانکی استان سیستان و بلوچستان میباشند که از شعب بانک آینده این استان در بازه زمانی اول مهر ۱۴۰۰ تا اول خرداد ۱۴۰۱ تسهیلات اعتباری دریافت کرده و اصلو سود آن را به بانک عودت داده یا نداده اند که تعداد ۱۳۰ نفر به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمعآوری اطلاعات و داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید که روایی محتوایی آن توسط صاحبنظران تایید و پایایی آن بااستفاده از آزمون آلفای کرونباخ ۰.۸۹۷ محاسبه شد. پس از جمع آوری اطلاعات پرسشنامههای جمع آوری شده و انجام آزمون های آماری متفاوت مثل کولموگروف- اسمیرنوف، آزمون میانگین t و آزمون فریدمن نتایج نشان داد که در سطح اطمینان ۹۵% تمامی عوامل شناسایی شده بر ریسک اعتباری بانک آینده تاثیر داشته و همچنین کلیه فرضیه های تحقیق نیز مورد قبول قرارگرفت؛ که در بین ابعاد شش گانه وثائق اولویت ابتدایی با میانگین ۴.۹۲ و اهلیت متقاضی در پایین ترین اولویت با میانگین ۳.۷۴قرار گرفت و مولفه های عامل ظرفیت مالی، عامل شخصیت، عامل سرمایه و عامل شرایط در رتبه های ۲ تا پنجم قرار گرتند

Authors

حبیب پیری

عضو هیئت علمی، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان، زاهدان، ایران

سعید پردلی

کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان، زاهدان، ایران