شناسایی مولفه های تاثیرگذار رفتار مدیران سازمانی بر کاهش دعاوی در پروژه های صنعت ساخت وساز

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 216

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSEC-9-5_012

تاریخ نمایه سازی: 28 دی 1401

Abstract:

شناسایی عوامل موثر بر کاهش دعاوی ذی نفعان یک پروژه و مدیریت این عوامل می تواند کمک بسیاری به دستیابی بر اهداف پروژه و سازمان نماید. پژوهشگران مختلف از جنبه های مختلف به شناسایی این عوامل پرداخته اند، اما تا به این لحظه پژوهش کمتری به شناسایی مولفه های تاثیرگذار رفتار مدیران سازمانی بر کاهش دعاوی در پروژه های صنعت ساخت وساز پرداخته است. هدف این پژوهش شناسایی این مولفه های رفتاری و ارائه راهکارهای مرتبط موثر برای کاهش تنش ها است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی است و ازنظر جمع آوری داده ها نیز میدانی تلقی می شود. ابزار های گردآوری داده ها در این پژوهش مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه و پرسشنامه است و جامعه آماری پژوهش مدیران پروژه ها، اساتید و خبرگان رشته مدیریت و مهندسین مشغول در پروژه ها هستند. مطالعات کتابخانه ای برای شناسایی مولفه های رفتاری مدیران سازمانی و مصاحبه به روش دلفی با ۱۸ نفر از خبرگان برای تکمیل این مولفه ها انجام گرفت. با توجه به نامحدود بودن تعداد اعضای جامعه، از فرمول کوکران حالت نامحدود برای محاسبه تعداد اعضای نمونه استفاده شد و تعداد نمونه برابر ۱۹۶ به دست آمد. به منظور بررسی تاثیر یا عدم تاثیر مولفه های رفتاری مدیران سازمانی بر کاهش دعاوی پرسشنامه ی ساختاریافته بین اعضای نمونه توزیع شد. برای بررسی روایی پرسشنامه از روش روایی محتوایی با نظر اساتید و کارشناسان استفاده شد و پایایی آن نیز با آلفای کرونباخ ۸۷۲/۰ تایید گردید. به منظور آزمون فرضیه ها از روش «آزمون دوجمله ای» در نرم افزار SPSS۲۰ استفاده گردید. بر اساس یافته های پژوهش بیش از ۹۵ درصد شرکت کنندگان معتقد بودند که مولفه های رفتاری اخلاق مدیر، شخصیت مدیر، قضاوت عادلانه و انصاف مدیر، عملکرد مدیر، صراحت و مسئولیت پذیری مدیر، انعطاف و چالاکی مدیر، فرهنگ سازمانی مدیر، نوع و سبک های رفتاری مدیر، رفتار جرئت ورزانه و شجاعانه مدیر، تبیین شفافیت، عدم دروغ گویی و ریاکاری، رفتار انگیزشی مدیر و عدم بی تفاوتی مدیر در کاهش تعارضات و دعاوی در پروژه های صنعت ساخت وساز نقش برجسته ای دارند.

Authors

یعقوب علیپوری

استادیار، گروه مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده ی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

سیدعلی طاهری دورکی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، گروه مدیریت پروژه، دانشکده ی معماری، موسسه ی آموزش عالی علاءالدوله سمنانی، گرمسار، ایران