مقایسه تاثیر هشت هفته تمرینات هوازی در آب و تمرینات تعادلی بر ناتوانی جسمانی و سلامت روانی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 181

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JRRS-11-1_006

تاریخ نمایه سازی: 4 بهمن 1401

Abstract:

مقدمه: مولتیپل اسکلروزیس (Multiple sclerosis یا MS) یکی از شایع ترین بیماری های مزمن سیستم اعصاب مرکزی است که با نشانه های گوناگون بالینی از جمله خستگی، ناتوانی جسمانی و ... آشکار می گردد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه تاثیر هشت هفته تمرینات هوازی در آب و تمرینات تعادلی بر ناتوانی جسمانی و سلامت روانی بیماران زن مبتلا به  MS اجرا شده است.مواد و روش ها: طرح تحقیقی حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق نیمه تجربی بوده که تعداد ۴۵ نفر از بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس عضو انجمن MS شهرستان دزفول با درجه ناتوانی جسمانی ۱ تا ۴، مدت بیماری ۱۲ تا ۴۸ ماه و دامنه سنی ۲۰ تا ۴۵ سال، به عنوان نمونه آماری انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه ۱۵ نفری تمرینات هوازی در آب ، تمرینات تعادلی و شاهد قرار گرفتند. هر دو گروه تمرین، به مدت ۸ هفته و هر هفته ۳ جلسه ۴۰ تا ۵۰ دقیقه ای به تمرینات مربوط به خود پرداختند. آزمودنی ها مقیاس ناتوانی جسمانی Kurtzke و پرسشنامه سلامت عمومی Goldberg و Hiller را  قبل و بعد از ۸ هفته تکمیل نمودند، داده ها با آزمون های آماری t همبسته، One-way analysis of variance (One-way ANOV) و Multivariate analysis of variance (MANOVA) و آزمون تعقیبی Tukey تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: در هر دو گروه تمرینات هوازی در آب و تمرینات تعادلی، ناتوانی جسمانی کاهش معنی دار و سلامت روانی افزایش معنی داری داشته است و تفاوت معنی داری بین دو گروه تمرینی مشاهده نشد.نتیجه‎گیری: در نهایت با توجه به یافته های این پژوهش می توان گفت، هر دو شیوه تمرینی هوازی در آب و تعادلی می توانند در کاهش ناتوانی جسمانی و افزایش سلامت روانی بیماران زن مبتلا به  MS تاثیر  معنی داری داشته باشند.

Authors

زهرا ریسمانباف

Academic Member, Department of Physical Education, Dezful Branch, Islamic Azad University, Dezful, Iran

فرزانه گل شکوه

Academic Member, Department of General Psychology, Andimeshk Branch, Islamic Azad University, Andimeshk, Iran

زینب عبداله زاده

Nurse, Department of Emergency, Nabavi Hospital, Dezful, Iran