ایجاد سامانه طراحی هوشمند تجهیز کارگاه در پروژههای ساختمانی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 188

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CUCONF09_033

تاریخ نمایه سازی: 10 بهمن 1401

Abstract:

تجهیز کارگاه، نقشی اساسی در هزینه ، راندمان کار و ایمنی عملکرد کارگران در پروژه های ساختمانی ایفا می کند. به خصوصجانمایی اولیه تاسیسات و تجهیزاتی که به طور دائم در کارگاه نصب می گردند و همچنین جابجایی به موقع تاسیسات و تجهیزاتی که به طور موقتی در کارگاه به کار گرفته می شوند و امکان جابجایی آنها در حین اجرا وجود دارد، می تواند اثرات قابل توجهی بر هزینه اجرا داشته باشد. در پژوهش های صورت پذیرفته کمتر نمونه ای میتوان یافت که اقدام به بررسی الزامات طراحی تجهیزکارگاه در نمونه های موجود و بهینه گزینی نمودهباشد لیکن در این پژوهش هدف بررسی لزوم ایجاد سامانه طراحی هوشمند تجهیز کارگاه در پروژههای ساختمانی و بررسی و بهینه گزینی از بین تعدادی از نمونه های موجود است . در این پژوهش ابتدا اهمیت و لزوم پرداختن به تجهیز کارگاههای ساختمانی مورد بررسی قرارگرفته و سپس نقشه های تجهیز کارگاه تحلیل و با استفاده از یکی از کاراترین الگوریتم های فراابتکاری و پیادهسازی این الگوریتم در نرم افزار متلب بهینه گزینی صورت پذیرفته است . در نهایت نقشه ی حاصل از نظر سازگاری با اصول و الزامات طراحی تجهیزکارگاه مورد بررسی قرارگرفته است .

Authors

علی قربانی

استادیار،گروه مهندسی عمران،دانشگاه پیام نور،تهران،ایرا ن

هادی زیاری

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت، موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی، گرمسار، ایرا ن