مدل های استوکستیک منطقه ای جریان سالانه حوزه های آبریز غرب ایران

Publish Year: 1384
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 127

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IWRR-1-1_006

تاریخ نمایه سازی: 1 اسفند 1401

Abstract:

دراین مقاله، مدل استوکستیک سالانه AR(۱) منطقه ای برای جریان سالانه رودخانه های حوزه های آبریزکرخه، کارون و دز ساخته شده است. بمنظور برآورد پارامترهای منطقه ای مدل های مزبور، از میان ۲۱۳ ایستگاه هیدرومتری، تعداد ۸۴ ایستگاه دارای حداقل ۱۷ سال آمار برگزیده شد. ابتدا رابطه های رگرسیونی چند متغیره منطقه ای بین میانگین دبی سالانه، بارش و مساحت زیرحوزه ها بدست آمده است. سپس با بررسی ساختار منطقه ای و استوکستیک سری های زمانی سالانه جریان رودخانه ها، تغییرپذیری و خود همبستگی سری های زمانی و همگنی حوزه ها از نظر این ویژگی ها، ضریب خود همبستگی و ضریب تغییرهای منطقه ای برای هریک از حوزه های یاد شده محاسبه شده است. با محاسبه میانگین دبی سالانه هر زیرحوزه از رابطه های رگرسیونی حوزه مربوط و داشتن ضریب خود همبستگی و ضریب تغییرهای منطقه ای، به عنوان پارامترهای مدل AR(۱)، سری های زمانی مصنوعی برای زیرحوزه مورد نظر که ممکن است فاقد آمار و یا آمار کم باشد، می توان تولید کرد. قابلیت اعتماد این سری های زمانی در طراحی و یا تحلیل سیستم های آبی بیشتر از تک سری زمانی مشاهده شده در حوزه هایی که حتی دارای آمار طولانی اند، است.

Authors

احمد ابریشم چی

دانشیار/ گروه مهندسی آب و محیط زیست . دانشکده مهندسی عمران . دانشگاه صنعتی شریف

مسعود تجریشی

استادیار / گروه مهندسی آب و محیط زیست . دانشکده مهندسی عمران . دانشگاه صنعتی شریف

بهداد چهره نگار

کارشناس ارشد / عمران آب . داشنکده مهندسی عمران . دانشگاه صنعتی شریف